NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元

472.69歐元2.3(0.48%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.38%
1年9.82%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金3.80%
 2. 2.股票2.88%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.32%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.32%
 2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
 3. 3.英國0.72%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務17.90%
 2. 2.工業16.59%
 3. 3.健康護理15.44%
 4. 4.防守性消費13.20%
 5. 5.科技12.60%
 6. 6.公用9.49%
 7. 7.能源3.49%
 8. 8.周期性消費3.07%
 9. 9.電訊服務2.89%
 10. 10.基本物料1.14%
前十大持股
 1. 1.Johnson & Johnson4.99%
 2. 2.Medtronic PLC4.92%
 3. 3.Microsoft Corp4.89%
 4. 4.Emerson Electric Co3.33%
 5. 5.Becton, Dickinson and Co2.98%
 6. 6.Verizon Communications Inc2.98%
 7. 7.Walmart Inc2.80%
 8. 8.Chevron Corp2.53%
 9. 9.Texas Instruments Inc2.44%
 10. 10.Colgate-Palmolive Co2.38%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金3.80%
 2. 2.股票2.88%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.32%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務17.90%
 2. 2.工業16.59%
 3. 3.健康護理15.44%
 4. 4.防守性消費13.20%
 5. 5.科技12.60%
 6. 6.公用9.49%
 7. 7.能源3.49%
 8. 8.周期性消費3.07%
 9. 9.電訊服務2.89%
 10. 10.基本物料1.14%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.32%
 2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
 3. 3.英國0.72%
前十大持股
 1. 1.Johnson & Johnson4.99%
 2. 2.Medtronic PLC4.92%
 3. 3.Microsoft Corp4.89%
 4. 4.Emerson Electric Co3.33%
 5. 5.Becton, Dickinson and Co2.98%
 6. 6.Verizon Communications Inc2.98%
 7. 7.Walmart Inc2.80%
 8. 8.Chevron Corp2.53%
 9. 9.Texas Instruments Inc2.44%
 10. 10.Colgate-Palmolive Co2.38%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的