NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元

538.30歐元5.65(1.06%)
2022/05/26更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.2%
1年3.36%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金2.81%
 2. 2.股票4.51%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他92.68%
前五大投資區域
 1. 1.美國92.68%
 2. 2.英國2.43%
 3. 3.歐洲不包含歐元區2.08%
前十大行業比重
 1. 1.科技16.65%
 2. 2.金融服務16.49%
 3. 3.健康護理15.31%
 4. 4.工業14.44%
 5. 5.防守性消費10.60%
 6. 6.公用6.80%
 7. 7.能源6.67%
 8. 8.電訊服務3.46%
 9. 9.周期性消費2.85%
 10. 10.基本物料2.63%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.96%
 2. 2.Medtronic PLC4.76%
 3. 3.Johnson & Johnson4.51%
 4. 4.Chevron Corp3.43%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.85%
 6. 6.Becton, Dickinson and Co2.73%
 7. 7.Cisco Systems Inc2.64%
 8. 8.Linde PLC2.43%
 9. 9.Walmart Inc2.37%
 10. 10.Texas Instruments Inc2.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.81%
 2. 2.股票4.51%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他92.68%
前十大行業比重
 1. 1.科技16.65%
 2. 2.金融服務16.49%
 3. 3.健康護理15.31%
 4. 4.工業14.44%
 5. 5.防守性消費10.60%
 6. 6.公用6.80%
 7. 7.能源6.67%
 8. 8.電訊服務3.46%
 9. 9.周期性消費2.85%
 10. 10.基本物料2.63%
前五大投資區域
 1. 1.美國92.68%
 2. 2.英國2.43%
 3. 3.歐洲不包含歐元區2.08%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.96%
 2. 2.Medtronic PLC4.76%
 3. 3.Johnson & Johnson4.51%
 4. 4.Chevron Corp3.43%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.85%
 6. 6.Becton, Dickinson and Co2.73%
 7. 7.Cisco Systems Inc2.64%
 8. 8.Linde PLC2.43%
 9. 9.Walmart Inc2.37%
 10. 10.Texas Instruments Inc2.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的