PGIM保德信中小型股基金

82.30新台幣0.33(0.4%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.28%
3月9.43%
1年6.65%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金11.01%
 2. 2.股票89.63%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.已開發亞洲86.83%
 2. 2.新興亞洲2.80%
前十大行業比重
 1. 1.科技59.78%
 2. 2.周期性消費17.19%
 3. 3.工業5.79%
 4. 4.健康護理4.80%
 5. 5.電訊服務1.04%
 6. 6.防守性消費0.53%
 7. 7.基本物料0.50%
前十大持股
 1. 1.Makalot Industrial Co Ltd3.92%
 2. 2.Pegavision Corp3.78%
 3. 3.Tong Hsing Electronic Industries Ltd2.92%
 4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp2.87%
 5. 5.Asmedia Technology Inc2.86%
 6. 6.Txc Corp2.85%
 7. 7.O-Ta Precision Industry Co Ltd2.85%
 8. 8.Parade Technologies Ltd2.62%
 9. 9.Aspeed Technology Inc2.60%
 10. 10.Turvo International Co Ltd2.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金11.01%
 2. 2.股票89.63%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技59.78%
 2. 2.周期性消費17.19%
 3. 3.工業5.79%
 4. 4.健康護理4.80%
 5. 5.電訊服務1.04%
 6. 6.防守性消費0.53%
 7. 7.基本物料0.50%
前五大投資區域
 1. 1.已開發亞洲86.83%
 2. 2.新興亞洲2.80%
前十大持股
 1. 1.Makalot Industrial Co Ltd3.92%
 2. 2.Pegavision Corp3.78%
 3. 3.Tong Hsing Electronic Industries Ltd2.92%
 4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp2.87%
 5. 5.Asmedia Technology Inc2.86%
 6. 6.Txc Corp2.85%
 7. 7.O-Ta Precision Industry Co Ltd2.85%
 8. 8.Parade Technologies Ltd2.62%
 9. 9.Aspeed Technology Inc2.60%
 10. 10.Turvo International Co Ltd2.54%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的