NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

1813.96美元5.76(0.32%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.29%
1年21.05%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金0.43%
 2. 2.股票99.41%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.16%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲49.84%
 2. 2.已開發亞洲27.29%
 3. 3.拉丁美洲8.94%
 4. 4.中東7.49%
 5. 5.非洲3.10%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務21.86%
 2. 2.科技20.27%
 3. 3.周期性消費12.19%
 4. 4.電訊服務10.97%
 5. 5.基本物料8.29%
 6. 6.工業6.68%
 7. 7.防守性消費6.11%
 8. 8.健康護理4.53%
 9. 9.能源4.24%
 10. 10.房地產2.24%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.18%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd3.99%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.74%
 4. 4.Meituan Class B1.52%
 5. 5.China Construction Bank Corp Class H1.27%
 6. 6.Infosys Ltd1.25%
 7. 7.Hon Hai Precision Industry Co Ltd1.05%
 8. 8.SK Hynix Inc0.94%
 9. 9.Al Rajhi Bank0.94%
 10. 10.Ecopetrol SA0.89%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.43%
 2. 2.股票99.41%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.16%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務21.86%
 2. 2.科技20.27%
 3. 3.周期性消費12.19%
 4. 4.電訊服務10.97%
 5. 5.基本物料8.29%
 6. 6.工業6.68%
 7. 7.防守性消費6.11%
 8. 8.健康護理4.53%
 9. 9.能源4.24%
 10. 10.房地產2.24%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲49.84%
 2. 2.已開發亞洲27.29%
 3. 3.拉丁美洲8.94%
 4. 4.中東7.49%
 5. 5.非洲3.10%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.18%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd3.99%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.74%
 4. 4.Meituan Class B1.52%
 5. 5.China Construction Bank Corp Class H1.27%
 6. 6.Infosys Ltd1.25%
 7. 7.Hon Hai Precision Industry Co Ltd1.05%
 8. 8.SK Hynix Inc0.94%
 9. 9.Al Rajhi Bank0.94%
 10. 10.Ecopetrol SA0.89%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的