Value Partners Classic

加拿大幣(0%)
更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.02%
1年29.92%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金4.38%
 2. 2.股票95.62%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲66.18%
 2. 2.已開發亞洲29.44%
前十大行業比重
 1. 1.科技24.82%
 2. 2.金融服務16.32%
 3. 3.電訊服務12.60%
 4. 4.周期性消費12.57%
 5. 5.防守性消費12.36%
 6. 6.工業6.32%
 7. 7.健康護理4.62%
 8. 8.房地產3.07%
 9. 9.公用2.95%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.98%
 2. 2.China Merchants Bank Co Ltd Class H6.21%
 3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.19%
 4. 4.Meituan Class B5.95%
 5. 5.AIA Group Ltd4.28%
 6. 6.Chervon Holdings Ltd3.78%
 7. 7.East Money Information Co Ltd Class A3.35%
 8. 8.NetEase Inc Ordinary Shares3.25%
 9. 9.Li Ning Co Ltd3.15%
 10. 10.China Mobile Ltd3.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金4.38%
 2. 2.股票95.62%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技24.82%
 2. 2.金融服務16.32%
 3. 3.電訊服務12.60%
 4. 4.周期性消費12.57%
 5. 5.防守性消費12.36%
 6. 6.工業6.32%
 7. 7.健康護理4.62%
 8. 8.房地產3.07%
 9. 9.公用2.95%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲66.18%
 2. 2.已開發亞洲29.44%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.98%
 2. 2.China Merchants Bank Co Ltd Class H6.21%
 3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.19%
 4. 4.Meituan Class B5.95%
 5. 5.AIA Group Ltd4.28%
 6. 6.Chervon Holdings Ltd3.78%
 7. 7.East Money Information Co Ltd Class A3.35%
 8. 8.NetEase Inc Ordinary Shares3.25%
 9. 9.Li Ning Co Ltd3.15%
 10. 10.China Mobile Ltd3.06%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的