NN (L) 美國高股息基金I股美元

881.82美元1.86(0.21%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.1%
3月3.45%
1年1.21%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金2.36%
 2. 2.股票3.76%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.88%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.88%
 2. 2.英國2.75%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.02%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務17.47%
 2. 2.健康護理16.71%
 3. 3.科技15.41%
 4. 4.工業12.90%
 5. 5.防守性消費10.40%
 6. 6.公用6.86%
 7. 7.能源6.26%
 8. 8.周期性消費3.36%
 9. 9.基本物料3.29%
 10. 10.電訊服務2.96%
前十大持股
 1. 1.Johnson & Johnson4.95%
 2. 2.Medtronic PLC4.82%
 3. 3.Microsoft Corp4.28%
 4. 4.Exxon Mobil Corp3.89%
 5. 5.Linde PLC2.75%
 6. 6.JPMorgan Chase & Co2.57%
 7. 7.Raytheon Technologies Corp2.49%
 8. 8.Cisco Systems Inc2.38%
 9. 9.Verizon Communications Inc2.37%
 10. 10.Becton, Dickinson and Co2.29%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.36%
 2. 2.股票3.76%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.88%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務17.47%
 2. 2.健康護理16.71%
 3. 3.科技15.41%
 4. 4.工業12.90%
 5. 5.防守性消費10.40%
 6. 6.公用6.86%
 7. 7.能源6.26%
 8. 8.周期性消費3.36%
 9. 9.基本物料3.29%
 10. 10.電訊服務2.96%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.88%
 2. 2.英國2.75%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.02%
前十大持股
 1. 1.Johnson & Johnson4.95%
 2. 2.Medtronic PLC4.82%
 3. 3.Microsoft Corp4.28%
 4. 4.Exxon Mobil Corp3.89%
 5. 5.Linde PLC2.75%
 6. 6.JPMorgan Chase & Co2.57%
 7. 7.Raytheon Technologies Corp2.49%
 8. 8.Cisco Systems Inc2.38%
 9. 9.Verizon Communications Inc2.37%
 10. 10.Becton, Dickinson and Co2.29%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的