NN (L) 美國高股息基金P股美元

676.03美元10.09(1.47%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月7.52%
3月0.57%
1年3.01%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.66%
 2. 2.股票4.04%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他94.30%
前五大投資區域
 1. 1.美國94.30%
 2. 2.英國2.44%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.60%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務17.61%
 2. 2.科技17.35%
 3. 3.健康護理15.18%
 4. 4.工業15.13%
 5. 5.防守性消費10.16%
 6. 6.能源6.37%
 7. 7.公用6.32%
 8. 8.電訊服務3.32%
 9. 9.基本物料2.94%
 10. 10.周期性消費2.60%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.77%
 2. 2.Johnson & Johnson4.63%
 3. 3.Medtronic PLC4.61%
 4. 4.Exxon Mobil Corp4.16%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.67%
 6. 6.Becton, Dickinson and Co2.55%
 7. 7.Raytheon Technologies Corp2.53%
 8. 8.Apple Inc2.46%
 9. 9.Linde PLC2.44%
 10. 10.JPMorgan Chase & Co2.42%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.66%
 2. 2.股票4.04%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他94.30%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務17.61%
 2. 2.科技17.35%
 3. 3.健康護理15.18%
 4. 4.工業15.13%
 5. 5.防守性消費10.16%
 6. 6.能源6.37%
 7. 7.公用6.32%
 8. 8.電訊服務3.32%
 9. 9.基本物料2.94%
 10. 10.周期性消費2.60%
前五大投資區域
 1. 1.美國94.30%
 2. 2.英國2.44%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.60%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.77%
 2. 2.Johnson & Johnson4.63%
 3. 3.Medtronic PLC4.61%
 4. 4.Exxon Mobil Corp4.16%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.67%
 6. 6.Becton, Dickinson and Co2.55%
 7. 7.Raytheon Technologies Corp2.53%
 8. 8.Apple Inc2.46%
 9. 9.Linde PLC2.44%
 10. 10.JPMorgan Chase & Co2.42%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的