NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1462.74美元31.72(2.12%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.83%
3月3.8%
1年11.01%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金14.66%
 2. 2.股票112.00%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲54.16%
 2. 2.已開發亞洲41.84%
前十大行業比重
 1. 1.科技26.37%
 2. 2.金融服務18.22%
 3. 3.周期性消費15.31%
 4. 4.工業14.30%
 5. 5.電訊服務13.85%
 6. 6.基本物料3.73%
 7. 7.防守性消費3.41%
 8. 8.房地產0.78%
 9. 9.能源0.04%
前十大持股
 1. 1.NOV21 KOSPI2 C @ 397.498.25%
 2. 2.NOV21 KOSPI2 C @ 392.066.58%
 3. 3.Oct21 Twse C @ 16959.256.47%
 4. 4.Tencent Holdings Ltd6.32%
 5. 5.SGX Nifty 50 Index Future Nov 215.38%
 6. 6.Nov21 Twse C @ 16811.255.36%
 7. 7.Sea Ltd ADR4.86%
 8. 8.KOSPI2 INDEX DEC 214.33%
 9. 9.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.20%
 10. 10.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.15%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金14.66%
 2. 2.股票112.00%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技26.37%
 2. 2.金融服務18.22%
 3. 3.周期性消費15.31%
 4. 4.工業14.30%
 5. 5.電訊服務13.85%
 6. 6.基本物料3.73%
 7. 7.防守性消費3.41%
 8. 8.房地產0.78%
 9. 9.能源0.04%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲54.16%
 2. 2.已開發亞洲41.84%
前十大持股
 1. 1.NOV21 KOSPI2 C @ 397.498.25%
 2. 2.NOV21 KOSPI2 C @ 392.066.58%
 3. 3.Oct21 Twse C @ 16959.256.47%
 4. 4.Tencent Holdings Ltd6.32%
 5. 5.SGX Nifty 50 Index Future Nov 215.38%
 6. 6.Nov21 Twse C @ 16811.255.36%
 7. 7.Sea Ltd ADR4.86%
 8. 8.KOSPI2 INDEX DEC 214.33%
 9. 9.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.20%
 10. 10.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.15%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的