NN (L) 亞洲收益基金P股美元

1509.94美元10.67(0.7%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.33%
1年18.75%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金7.88%
 2. 2.股票118.87%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲50.35%
 2. 2.已開發亞洲45.15%
前十大行業比重
 1. 1.科技30.07%
 2. 2.金融服務18.97%
 3. 3.周期性消費15.65%
 4. 4.工業9.72%
 5. 5.電訊服務9.41%
 6. 6.房地產3.87%
 7. 7.防守性消費3.44%
 8. 8.基本物料2.59%
 9. 9.健康護理1.78%
前十大持股
 1. 1.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Sept 219.06%
 2. 2.JUL21 KOSPI2 C @ 431.238.05%
 3. 3.SGX FTSE Taiwan Index Future July 217.65%
 4. 4.Jul21 Twse C @ 17181.166.64%
 5. 5.SGX Nifty 50 Index Future July 216.63%
 6. 6.JUN21 KOSPI2 C @ 428.376.59%
 7. 7.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.93%
 8. 8.Jun21 Twse C @ 17020.85.48%
 9. 9.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.96%
 10. 10.Samsung Electronics Co Ltd4.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金7.88%
 2. 2.股票118.87%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技30.07%
 2. 2.金融服務18.97%
 3. 3.周期性消費15.65%
 4. 4.工業9.72%
 5. 5.電訊服務9.41%
 6. 6.房地產3.87%
 7. 7.防守性消費3.44%
 8. 8.基本物料2.59%
 9. 9.健康護理1.78%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲50.35%
 2. 2.已開發亞洲45.15%
前十大持股
 1. 1.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Sept 219.06%
 2. 2.JUL21 KOSPI2 C @ 431.238.05%
 3. 3.SGX FTSE Taiwan Index Future July 217.65%
 4. 4.Jul21 Twse C @ 17181.166.64%
 5. 5.SGX Nifty 50 Index Future July 216.63%
 6. 6.JUN21 KOSPI2 C @ 428.376.59%
 7. 7.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.93%
 8. 8.Jun21 Twse C @ 17020.85.48%
 9. 9.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.96%
 10. 10.Samsung Electronics Co Ltd4.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的