NN (L) 亞洲收益基金P股美元

997.61美元5.15(0.51%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.36%
3月8.45%
1年34.85%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金14.26%
 2. 2.股票113.11%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲59.81%
 2. 2.已開發亞洲36.17%
前十大行業比重
 1. 1.科技27.91%
 2. 2.金融服務24.87%
 3. 3.周期性消費17.92%
 4. 4.工業7.98%
 5. 5.電訊服務6.80%
 6. 6.房地產3.86%
 7. 7.健康護理2.66%
 8. 8.防守性消費1.84%
 9. 9.基本物料1.09%
 10. 10.能源1.03%
前十大持股
 1. 1.SEP22 KOSPI2 C @ 312.137.64%
 2. 2.SEP22 KOSPI2 C @ 321.87.60%
 3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.87%
 4. 4.Option On Twse Sep226.70%
 5. 5.SGX FTSE Taiwan Index Future Sept 226.32%
 6. 6.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Sept 226.29%
 7. 7.Option On Twse Sep225.43%
 8. 8.SGX Nifty 50 Index Future Sept 224.52%
 9. 9.Quanta Computer Inc4.16%
 10. 10.Tencent Holdings Ltd3.64%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金14.26%
 2. 2.股票113.11%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技27.91%
 2. 2.金融服務24.87%
 3. 3.周期性消費17.92%
 4. 4.工業7.98%
 5. 5.電訊服務6.80%
 6. 6.房地產3.86%
 7. 7.健康護理2.66%
 8. 8.防守性消費1.84%
 9. 9.基本物料1.09%
 10. 10.能源1.03%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲59.81%
 2. 2.已開發亞洲36.17%
前十大持股
 1. 1.SEP22 KOSPI2 C @ 312.137.64%
 2. 2.SEP22 KOSPI2 C @ 321.87.60%
 3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.87%
 4. 4.Option On Twse Sep226.70%
 5. 5.SGX FTSE Taiwan Index Future Sept 226.32%
 6. 6.Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Sept 226.29%
 7. 7.Option On Twse Sep225.43%
 8. 8.SGX Nifty 50 Index Future Sept 224.52%
 9. 9.Quanta Computer Inc4.16%
 10. 10.Tencent Holdings Ltd3.64%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的