NN (L) 大中華股票基金P股美元

1592.94美元49.15(2.99%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月5.21%
3月14.3%
1年24.03%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金0.76%
 2. 2.股票99.24%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲72.17%
 2. 2.已開發亞洲27.07%
前十大行業比重
 1. 1.科技26.01%
 2. 2.周期性消費23.72%
 3. 3.金融服務11.79%
 4. 4.工業11.37%
 5. 5.電訊服務10.90%
 6. 6.房地產4.86%
 7. 7.基本物料4.27%
 8. 8.健康護理2.51%
 9. 9.能源1.91%
 10. 10.公用1.90%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd7.56%
 2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.25%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.04%
 4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.55%
 5. 5.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.34%
 6. 6.Meituan4.07%
 7. 7.AIA Group Ltd3.79%
 8. 8.JD.com Inc ADR3.66%
 9. 9.Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd A3.64%
 10. 10.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.76%
 2. 2.股票99.24%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技26.01%
 2. 2.周期性消費23.72%
 3. 3.金融服務11.79%
 4. 4.工業11.37%
 5. 5.電訊服務10.90%
 6. 6.房地產4.86%
 7. 7.基本物料4.27%
 8. 8.健康護理2.51%
 9. 9.能源1.91%
 10. 10.公用1.90%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲72.17%
 2. 2.已開發亞洲27.07%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd7.56%
 2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.25%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.04%
 4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.55%
 5. 5.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.34%
 6. 6.Meituan4.07%
 7. 7.AIA Group Ltd3.79%
 8. 8.JD.com Inc ADR3.66%
 9. 9.Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd A3.64%
 10. 10.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的