PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

10.32美元0.01(0.1%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月4.14%
3月1.88%
1年9.45%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金17.30%
 2. 2.股票-0.94%
 3. 3.債券96.06%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.美國3.36%
 2. 2.歐元區0.01%
前十大行業比重
前十大持股
 1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.81%
 2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%3.81%
 3. 3.CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA3.73%
 4. 4.South Africa (Republic of) 8%3.44%
 5. 5.Poland (Republic of) 2.75%1.97%
 6. 6.Thailand (Kingdom Of) 2.4%1.95%
 7. 7.Poland (Republic of) 3.75%1.71%
 8. 8.Thailand (Kingdom Of) 2.25%1.69%
 9. 9.Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 8.3%1.60%
 10. 10.China (People's Republic Of) 2.62%1.52%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金17.30%
 2. 2.股票-0.94%
 3. 3.債券96.06%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
 1. 1.美國3.36%
 2. 2.歐元區0.01%
前十大持股
 1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.81%
 2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%3.81%
 3. 3.CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA3.73%
 4. 4.South Africa (Republic of) 8%3.44%
 5. 5.Poland (Republic of) 2.75%1.97%
 6. 6.Thailand (Kingdom Of) 2.4%1.95%
 7. 7.Poland (Republic of) 3.75%1.71%
 8. 8.Thailand (Kingdom Of) 2.25%1.69%
 9. 9.Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 8.3%1.60%
 10. 10.China (People's Republic Of) 2.62%1.52%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的