M&G環球股息基金C(美元)

14.98美元0.07(0.49%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月2.11%
3月8.87%
1年10.82%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金1.43%
 2. 2.股票58.26%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他40.31%
前五大投資區域
 1. 1.美國40.31%
 2. 2.加拿大22.62%
 3. 3.歐洲不包含歐元區13.62%
 4. 4.歐元區9.07%
 5. 5.日本3.93%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.18%
 2. 2.健康護理14.82%
 3. 3.金融服務13.84%
 4. 4.周期性消費13.51%
 5. 5.能源11.15%
 6. 6.基本物料10.42%
 7. 7.工業8.74%
 8. 8.防守性消費6.71%
 9. 9.公用1.18%
前十大持股
 1. 1.Methanex Corp7.45%
 2. 2.Broadcom Inc7.04%
 3. 3.Keyera Corp6.46%
 4. 4.Microsoft Corp5.21%
 5. 5.Gibson Energy Inc4.80%
 6. 6.Takeda Pharmaceutical Co Ltd4.25%
 7. 7.Roche Holding AG3.61%
 8. 8.KONE Oyj Class B3.53%
 9. 9.Amcor PLC3.38%
 10. 10.abrdn PLC3.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.43%
 2. 2.股票58.26%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他40.31%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.18%
 2. 2.健康護理14.82%
 3. 3.金融服務13.84%
 4. 4.周期性消費13.51%
 5. 5.能源11.15%
 6. 6.基本物料10.42%
 7. 7.工業8.74%
 8. 8.防守性消費6.71%
 9. 9.公用1.18%
前五大投資區域
 1. 1.美國40.31%
 2. 2.加拿大22.62%
 3. 3.歐洲不包含歐元區13.62%
 4. 4.歐元區9.07%
 5. 5.日本3.93%
前十大持股
 1. 1.Methanex Corp7.45%
 2. 2.Broadcom Inc7.04%
 3. 3.Keyera Corp6.46%
 4. 4.Microsoft Corp5.21%
 5. 5.Gibson Energy Inc4.80%
 6. 6.Takeda Pharmaceutical Co Ltd4.25%
 7. 7.Roche Holding AG3.61%
 8. 8.KONE Oyj Class B3.53%
 9. 9.Amcor PLC3.38%
 10. 10.abrdn PLC3.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的