M&G環球股息基金C(美元)

13.53美元0.02(0.12%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.61%
1年41.46%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金2.15%
 2. 2.股票59.57%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他38.28%
前五大投資區域
 1. 1.美國38.28%
 2. 2.加拿大20.40%
 3. 3.英國13.45%
 4. 4.歐洲不包含歐元區12.30%
 5. 5.歐元區4.55%
前十大行業比重
 1. 1.防守性消費17.92%
 2. 2.基本物料14.78%
 3. 3.健康護理13.63%
 4. 4.能源12.27%
 5. 5.金融服務11.83%
 6. 6.科技9.36%
 7. 7.周期性消費9.20%
 8. 8.工業6.13%
 9. 9.公用2.72%
前十大持股
 1. 1.Imperial Brands PLC7.16%
 2. 2.Methanex Corp7.15%
 3. 3.Gibson Energy Inc5.94%
 4. 4.Trinseo SA5.35%
 5. 5.Keyera Corp5.18%
 6. 6.Microsoft Corp4.09%
 7. 7.Abrdn PLC3.52%
 8. 8.Amcor PLC3.21%
 9. 9.Novartis AG2.82%
 10. 10.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.44%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.15%
 2. 2.股票59.57%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他38.28%
前十大行業比重
 1. 1.防守性消費17.92%
 2. 2.基本物料14.78%
 3. 3.健康護理13.63%
 4. 4.能源12.27%
 5. 5.金融服務11.83%
 6. 6.科技9.36%
 7. 7.周期性消費9.20%
 8. 8.工業6.13%
 9. 9.公用2.72%
前五大投資區域
 1. 1.美國38.28%
 2. 2.加拿大20.40%
 3. 3.英國13.45%
 4. 4.歐洲不包含歐元區12.30%
 5. 5.歐元區4.55%
前十大持股
 1. 1.Imperial Brands PLC7.16%
 2. 2.Methanex Corp7.15%
 3. 3.Gibson Energy Inc5.94%
 4. 4.Trinseo SA5.35%
 5. 5.Keyera Corp5.18%
 6. 6.Microsoft Corp4.09%
 7. 7.Abrdn PLC3.52%
 8. 8.Amcor PLC3.21%
 9. 9.Novartis AG2.82%
 10. 10.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.44%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的