PGIM保德信中國中小基金-人民幣

8.12離岸人民幣0.02(0.25%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.87%
3月9.27%
1年21.7%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金3.38%
 2. 2.股票96.54%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.08%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲96.54%
前十大行業比重
 1. 1.工業17.18%
 2. 2.周期性消費17.16%
 3. 3.科技16.18%
 4. 4.基本物料13.55%
 5. 5.健康護理10.35%
 6. 6.能源10.10%
 7. 7.金融服務5.11%
 8. 8.防守性消費4.35%
 9. 9.房地產1.50%
 10. 10.電訊服務1.07%
前十大持股
 1. 1.Zhongji Innolight Co Ltd Class A2.87%
 2. 2.Zhongjin Gold Corp Ltd Class A2.71%
 3. 3.Anhui Yingjia Distillery Co Ltd Class A2.50%
 4. 4.Wuxi AppTec Co Ltd Class A2.45%
 5. 5.Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd Class A2.37%
 6. 6.Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A2.37%
 7. 7.Beijing Roborock Technology Co Ltd Class A2.36%
 8. 8.Hla Group Corp Ltd Class A2.33%
 9. 9.Jiangsu Expressway Co Ltd Class A2.28%
 10. 10.Hunan Valin Steel Co Ltd Class A2.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金3.38%
 2. 2.股票96.54%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.08%
前十大行業比重
 1. 1.工業17.18%
 2. 2.周期性消費17.16%
 3. 3.科技16.18%
 4. 4.基本物料13.55%
 5. 5.健康護理10.35%
 6. 6.能源10.10%
 7. 7.金融服務5.11%
 8. 8.防守性消費4.35%
 9. 9.房地產1.50%
 10. 10.電訊服務1.07%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲96.54%
前十大持股
 1. 1.Zhongji Innolight Co Ltd Class A2.87%
 2. 2.Zhongjin Gold Corp Ltd Class A2.71%
 3. 3.Anhui Yingjia Distillery Co Ltd Class A2.50%
 4. 4.Wuxi AppTec Co Ltd Class A2.45%
 5. 5.Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd Class A2.37%
 6. 6.Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A2.37%
 7. 7.Beijing Roborock Technology Co Ltd Class A2.36%
 8. 8.Hla Group Corp Ltd Class A2.33%
 9. 9.Jiangsu Expressway Co Ltd Class A2.28%
 10. 10.Hunan Valin Steel Co Ltd Class A2.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的