NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

140.59美元1.76(1.24%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月12.37%
3月3.75%
1年31.44%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金13.34%
 2. 2.股票98.85%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲59.81%
 2. 2.已開發亞洲34.24%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務25.02%
 2. 2.科技24.20%
 3. 3.周期性消費15.90%
 4. 4.工業8.91%
 5. 5.電訊服務6.31%
 6. 6.房地產3.69%
 7. 7.基本物料3.51%
 8. 8.健康護理3.09%
 9. 9.防守性消費2.37%
 10. 10.能源1.04%
前十大持股
 1. 1.C/O OTC KOSPI2 OP OCT22 310.876.65%
 2. 2.Option On Twse Oct225.53%
 3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.07%
 4. 4.Quanta Computer Inc4.44%
 5. 5.Tencent Holdings Ltd4.18%
 6. 6.United Overseas Bank Ltd3.76%
 7. 7.China Resources Land Ltd3.10%
 8. 8.Housing Development Finance Corp Ltd2.79%
 9. 9.Malayan Banking Bhd2.68%
 10. 10.Shinhan Financial Group Co Ltd2.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金13.34%
 2. 2.股票98.85%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務25.02%
 2. 2.科技24.20%
 3. 3.周期性消費15.90%
 4. 4.工業8.91%
 5. 5.電訊服務6.31%
 6. 6.房地產3.69%
 7. 7.基本物料3.51%
 8. 8.健康護理3.09%
 9. 9.防守性消費2.37%
 10. 10.能源1.04%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲59.81%
 2. 2.已開發亞洲34.24%
前十大持股
 1. 1.C/O OTC KOSPI2 OP OCT22 310.876.65%
 2. 2.Option On Twse Oct225.53%
 3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.07%
 4. 4.Quanta Computer Inc4.44%
 5. 5.Tencent Holdings Ltd4.18%
 6. 6.United Overseas Bank Ltd3.76%
 7. 7.China Resources Land Ltd3.10%
 8. 8.Housing Development Finance Corp Ltd2.79%
 9. 9.Malayan Banking Bhd2.68%
 10. 10.Shinhan Financial Group Co Ltd2.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的