NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)

244.98美元1.75(0.71%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.99%
3月1.92%
1年18%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金8.00%
 2. 2.股票120.15%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲54.33%
 2. 2.已開發亞洲40.46%
前十大行業比重
 1. 1.科技27.56%
 2. 2.電訊服務16.61%
 3. 3.金融服務15.83%
 4. 4.周期性消費10.96%
 5. 5.工業10.82%
 6. 6.房地產6.74%
 7. 7.防守性消費5.19%
 8. 8.基本物料1.09%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd9.05%
 2. 2.May21 Kospi2 C @ 428.537.80%
 3. 3.Apr21 Kospi2 C @ 419.17.60%
 4. 4.Ftse Taiwan May 216.88%
 5. 5.Sgx Cnx Nifty Ets Apr 216.65%
 6. 6.May21 Twse C @ 17028.086.55%
 7. 7.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.54%
 8. 8.Apr21 Twse C @ 16616.16.21%
 9. 9.Kospi2 Index Jun 215.94%
 10. 10.Ftse Taiwan Apr 215.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金8.00%
 2. 2.股票120.15%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技27.56%
 2. 2.電訊服務16.61%
 3. 3.金融服務15.83%
 4. 4.周期性消費10.96%
 5. 5.工業10.82%
 6. 6.房地產6.74%
 7. 7.防守性消費5.19%
 8. 8.基本物料1.09%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲54.33%
 2. 2.已開發亞洲40.46%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd9.05%
 2. 2.May21 Kospi2 C @ 428.537.80%
 3. 3.Apr21 Kospi2 C @ 419.17.60%
 4. 4.Ftse Taiwan May 216.88%
 5. 5.Sgx Cnx Nifty Ets Apr 216.65%
 6. 6.May21 Twse C @ 17028.086.55%
 7. 7.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.54%
 8. 8.Apr21 Twse C @ 16616.16.21%
 9. 9.Kospi2 Index Jun 215.94%
 10. 10.Ftse Taiwan Apr 215.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的