NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

324.81澳幣5.72(1.73%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.9%
3月7.83%
1年35.58%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金3.36%
 2. 2.股票4.47%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他92.17%
前五大投資區域
 1. 1.美國92.17%
 2. 2.英國2.54%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.93%
前十大行業比重
 1. 1.科技16.40%
 2. 2.工業15.99%
 3. 3.金融服務15.46%
 4. 4.健康護理14.96%
 5. 5.防守性消費12.32%
 6. 6.公用8.32%
 7. 7.能源4.19%
 8. 8.基本物料3.17%
 9. 9.電訊服務2.92%
 10. 10.周期性消費1.68%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.59%
 2. 2.Johnson & Johnson4.58%
 3. 3.Medtronic PLC4.48%
 4. 4.Chevron Corp2.97%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.92%
 6. 6.Emerson Electric Co2.90%
 7. 7.Walmart Inc2.79%
 8. 8.Cisco Systems Inc2.53%
 9. 9.Becton, Dickinson and Co2.40%
 10. 10.Texas Instruments Inc2.34%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金3.36%
 2. 2.股票4.47%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他92.17%
前十大行業比重
 1. 1.科技16.40%
 2. 2.工業15.99%
 3. 3.金融服務15.46%
 4. 4.健康護理14.96%
 5. 5.防守性消費12.32%
 6. 6.公用8.32%
 7. 7.能源4.19%
 8. 8.基本物料3.17%
 9. 9.電訊服務2.92%
 10. 10.周期性消費1.68%
前五大投資區域
 1. 1.美國92.17%
 2. 2.英國2.54%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.93%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.59%
 2. 2.Johnson & Johnson4.58%
 3. 3.Medtronic PLC4.48%
 4. 4.Chevron Corp2.97%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.92%
 6. 6.Emerson Electric Co2.90%
 7. 7.Walmart Inc2.79%
 8. 8.Cisco Systems Inc2.53%
 9. 9.Becton, Dickinson and Co2.40%
 10. 10.Texas Instruments Inc2.34%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的