NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

297.81澳幣3.65(1.21%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.94%
1年6.5%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金3.80%
 2. 2.股票2.88%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.32%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.32%
 2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
 3. 3.英國0.72%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務17.90%
 2. 2.工業16.59%
 3. 3.健康護理15.44%
 4. 4.防守性消費13.20%
 5. 5.科技12.60%
 6. 6.公用9.49%
 7. 7.能源3.49%
 8. 8.周期性消費3.07%
 9. 9.電訊服務2.89%
 10. 10.基本物料1.14%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.98%
 2. 2.Johnson & Johnson4.98%
 3. 3.Medtronic PLC4.97%
 4. 4.Emerson Electric Co3.82%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.89%
 6. 6.Becton, Dickinson and Co2.78%
 7. 7.Walmart Inc2.61%
 8. 8.Chevron Corp2.60%
 9. 9.Texas Instruments Inc2.59%
 10. 10.Colgate-Palmolive Co2.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金3.80%
 2. 2.股票2.88%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.32%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務17.90%
 2. 2.工業16.59%
 3. 3.健康護理15.44%
 4. 4.防守性消費13.20%
 5. 5.科技12.60%
 6. 6.公用9.49%
 7. 7.能源3.49%
 8. 8.周期性消費3.07%
 9. 9.電訊服務2.89%
 10. 10.基本物料1.14%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.32%
 2. 2.歐洲不包含歐元區2.17%
 3. 3.英國0.72%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.98%
 2. 2.Johnson & Johnson4.98%
 3. 3.Medtronic PLC4.97%
 4. 4.Emerson Electric Co3.82%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.89%
 6. 6.Becton, Dickinson and Co2.78%
 7. 7.Walmart Inc2.61%
 8. 8.Chevron Corp2.60%
 9. 9.Texas Instruments Inc2.59%
 10. 10.Colgate-Palmolive Co2.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的