NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4393.33南非幣106.08(2.47%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.44%
3月7.67%
1年3.7%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金3.46%
 2. 2.股票4.38%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他92.16%
前五大投資區域
 1. 1.美國92.17%
 2. 2.英國2.39%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.98%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.06%
 2. 2.金融服務16.67%
 3. 3.工業14.59%
 4. 4.健康護理14.35%
 5. 5.防守性消費10.17%
 6. 6.公用6.57%
 7. 7.能源6.26%
 8. 8.電訊服務3.48%
 9. 9.周期性消費2.70%
 10. 10.基本物料2.54%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.91%
 2. 2.Johnson & Johnson4.61%
 3. 3.Medtronic PLC4.54%
 4. 4.Exxon Mobil Corp4.03%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.83%
 6. 6.Cisco Systems Inc2.44%
 7. 7.Becton, Dickinson and Co2.42%
 8. 8.Linde PLC2.39%
 9. 9.Marsh & McLennan Companies Inc2.27%
 10. 10.Texas Instruments Inc2.18%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金3.46%
 2. 2.股票4.38%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他92.16%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.06%
 2. 2.金融服務16.67%
 3. 3.工業14.59%
 4. 4.健康護理14.35%
 5. 5.防守性消費10.17%
 6. 6.公用6.57%
 7. 7.能源6.26%
 8. 8.電訊服務3.48%
 9. 9.周期性消費2.70%
 10. 10.基本物料2.54%
前五大投資區域
 1. 1.美國92.17%
 2. 2.英國2.39%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.98%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp4.91%
 2. 2.Johnson & Johnson4.61%
 3. 3.Medtronic PLC4.54%
 4. 4.Exxon Mobil Corp4.03%
 5. 5.Verizon Communications Inc2.83%
 6. 6.Cisco Systems Inc2.44%
 7. 7.Becton, Dickinson and Co2.42%
 8. 8.Linde PLC2.39%
 9. 9.Marsh & McLennan Companies Inc2.27%
 10. 10.Texas Instruments Inc2.18%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的