NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)

4619.59南非幣15.59(0.34%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.57%
3月8.17%
1年2.76%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金6.43%
 2. 2.股票3.50%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他90.07%
前五大投資區域
 1. 1.美國90.06%
 2. 2.英國2.49%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.01%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務15.85%
 2. 2.科技15.50%
 3. 3.健康護理14.88%
 4. 4.工業12.02%
 5. 5.防守性消費11.10%
 6. 6.公用6.67%
 7. 7.能源5.83%
 8. 8.周期性消費3.66%
 9. 9.基本物料3.00%
 10. 10.電訊服務2.87%
前十大持股
 1. 1.Johnson & Johnson4.56%
 2. 2.Medtronic PLC4.23%
 3. 3.Microsoft Corp4.05%
 4. 4.Exxon Mobil Corp3.46%
 5. 5.Linde PLC2.49%
 6. 6.Cisco Systems Inc2.43%
 7. 7.Raytheon Technologies Corp2.40%
 8. 8.Automatic Data Processing Inc2.34%
 9. 9.JPMorgan Chase & Co2.29%
 10. 10.Apple Inc2.26%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金6.43%
 2. 2.股票3.50%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他90.07%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務15.85%
 2. 2.科技15.50%
 3. 3.健康護理14.88%
 4. 4.工業12.02%
 5. 5.防守性消費11.10%
 6. 6.公用6.67%
 7. 7.能源5.83%
 8. 8.周期性消費3.66%
 9. 9.基本物料3.00%
 10. 10.電訊服務2.87%
前五大投資區域
 1. 1.美國90.06%
 2. 2.英國2.49%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.01%
前十大持股
 1. 1.Johnson & Johnson4.56%
 2. 2.Medtronic PLC4.23%
 3. 3.Microsoft Corp4.05%
 4. 4.Exxon Mobil Corp3.46%
 5. 5.Linde PLC2.49%
 6. 6.Cisco Systems Inc2.43%
 7. 7.Raytheon Technologies Corp2.40%
 8. 8.Automatic Data Processing Inc2.34%
 9. 9.JPMorgan Chase & Co2.29%
 10. 10.Apple Inc2.26%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的