NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

147.32澳幣0.25(0.17%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.39%
3月13.62%
1年20.63%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金34.26%
 2. 2.股票65.74%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他NaN%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲59.60%
 2. 2.已開發亞洲38.93%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務26.33%
 2. 2.科技24.65%
 3. 3.周期性消費16.11%
 4. 4.工業7.33%
 5. 5.電訊服務6.10%
 6. 6.房地產4.87%
 7. 7.基本物料4.47%
 8. 8.健康護理4.26%
 9. 9.防守性消費3.25%
 10. 10.能源1.17%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.92%
 2. 2.DEC22 KOSPI2 C @ 314.556.75%
 3. 3.OCT22 KOSPI2 C @ 285.495.80%
 4. 4.Dec22 Twse C @ 14067.335.67%
 5. 5.NOV22 KOSPI2 C @ 298.735.57%
 6. 6.NOV22 KOSPI2 C @ 285.625.48%
 7. 7.Quanta Computer Inc4.63%
 8. 8.Tencent Holdings Ltd4.51%
 9. 9.Nov22 Twse C @ 12909.54.43%
 10. 10.Nov22 Twse C @ 13278.964.36%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金34.26%
 2. 2.股票65.74%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他NaN%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務26.33%
 2. 2.科技24.65%
 3. 3.周期性消費16.11%
 4. 4.工業7.33%
 5. 5.電訊服務6.10%
 6. 6.房地產4.87%
 7. 7.基本物料4.47%
 8. 8.健康護理4.26%
 9. 9.防守性消費3.25%
 10. 10.能源1.17%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲59.60%
 2. 2.已開發亞洲38.93%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.92%
 2. 2.DEC22 KOSPI2 C @ 314.556.75%
 3. 3.OCT22 KOSPI2 C @ 285.495.80%
 4. 4.Dec22 Twse C @ 14067.335.67%
 5. 5.NOV22 KOSPI2 C @ 298.735.57%
 6. 6.NOV22 KOSPI2 C @ 285.625.48%
 7. 7.Quanta Computer Inc4.63%
 8. 8.Tencent Holdings Ltd4.51%
 9. 9.Nov22 Twse C @ 12909.54.43%
 10. 10.Nov22 Twse C @ 13278.964.36%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的