NN (L) 美國高股息基金Y股美元

397.37美元7.81(1.93%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.53%
3月4.99%
1年28.76%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金2.57%
 2. 2.股票3.99%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.44%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.45%
 2. 2.英國2.39%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.59%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.13%
 2. 2.健康護理16.00%
 3. 3.工業15.36%
 4. 4.金融服務14.99%
 5. 5.防守性消費11.79%
 6. 6.公用7.86%
 7. 7.能源4.14%
 8. 8.基本物料3.12%
 9. 9.電訊服務2.93%
 10. 10.房地產1.60%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp5.05%
 2. 2.Johnson & Johnson4.79%
 3. 3.Medtronic PLC4.61%
 4. 4.Verizon Communications Inc2.93%
 5. 5.Walmart Inc2.84%
 6. 6.Chevron Corp2.73%
 7. 7.Cisco Systems Inc2.63%
 8. 8.Emerson Electric Co2.62%
 9. 9.Becton, Dickinson and Co2.50%
 10. 10.Linde PLC2.39%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.57%
 2. 2.股票3.99%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他93.44%
前十大行業比重
 1. 1.科技18.13%
 2. 2.健康護理16.00%
 3. 3.工業15.36%
 4. 4.金融服務14.99%
 5. 5.防守性消費11.79%
 6. 6.公用7.86%
 7. 7.能源4.14%
 8. 8.基本物料3.12%
 9. 9.電訊服務2.93%
 10. 10.房地產1.60%
前五大投資區域
 1. 1.美國93.45%
 2. 2.英國2.39%
 3. 3.歐洲不包含歐元區1.59%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp5.05%
 2. 2.Johnson & Johnson4.79%
 3. 3.Medtronic PLC4.61%
 4. 4.Verizon Communications Inc2.93%
 5. 5.Walmart Inc2.84%
 6. 6.Chevron Corp2.73%
 7. 7.Cisco Systems Inc2.63%
 8. 8.Emerson Electric Co2.62%
 9. 9.Becton, Dickinson and Co2.50%
 10. 10.Linde PLC2.39%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的