NN (L) 大中華股票基金I股美元

25561.61美元93.19(0.37%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.7%
3月21.65%
1年59.03%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金1.80%
 2. 2.股票98.20%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲74.38%
 2. 2.已開發亞洲22.23%
 3. 3.拉丁美洲1.60%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費31.07%
 2. 2.科技20.90%
 3. 3.工業11.97%
 4. 4.金融服務11.35%
 5. 5.電訊服務10.22%
 6. 6.房地產7.14%
 7. 7.防守性消費2.13%
 8. 8.健康護理1.83%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd8.72%
 2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.48%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.52%
 4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.68%
 5. 5.JD.com Inc ADR3.54%
 6. 6.Meituan3.47%
 7. 7.China Life Insurance Co Ltd Class H3.40%
 8. 8.Nan Ya Printed Circuit Board Corp3.10%
 9. 9.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.08%
 10. 10.Txc Corp3.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.80%
 2. 2.股票98.20%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費31.07%
 2. 2.科技20.90%
 3. 3.工業11.97%
 4. 4.金融服務11.35%
 5. 5.電訊服務10.22%
 6. 6.房地產7.14%
 7. 7.防守性消費2.13%
 8. 8.健康護理1.83%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲74.38%
 2. 2.已開發亞洲22.23%
 3. 3.拉丁美洲1.60%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd8.72%
 2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.48%
 3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.52%
 4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.68%
 5. 5.JD.com Inc ADR3.54%
 6. 6.Meituan3.47%
 7. 7.China Life Insurance Co Ltd Class H3.40%
 8. 8.Nan Ya Printed Circuit Board Corp3.10%
 9. 9.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.08%
 10. 10.Txc Corp3.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的