BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月7.54%
3月22.56%
1年29.57%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金1.71%
 2. 2.股票94.10%
 3. 3.債券0.06%
 4. 4.其他4.13%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲45.67%
 2. 2.已開發亞洲22.15%
 3. 3.拉丁美洲11.13%
 4. 4.新興歐洲6.25%
 5. 5.中東3.24%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務24.47%
 2. 2.科技21.99%
 3. 3.周期性消費11.78%
 4. 4.能源8.09%
 5. 5.工業7.22%
 6. 6.基本物料5.59%
 7. 7.電訊服務5.36%
 8. 8.防守性消費3.38%
 9. 9.健康護理2.98%
 10. 10.公用1.85%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
 2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.57%
 3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.91%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.78%
 5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.36%
 6. 6.HDFC Bank Ltd2.31%
 7. 7.China Mengniu Dairy Co Ltd2.29%
 8. 8.Saudi National Bank2.00%
 9. 9.BOC Hong Kong Holdings Ltd1.97%
 10. 10.Saudi Telecom Co1.94%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.71%
 2. 2.股票94.10%
 3. 3.債券0.06%
 4. 4.其他4.13%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務24.47%
 2. 2.科技21.99%
 3. 3.周期性消費11.78%
 4. 4.能源8.09%
 5. 5.工業7.22%
 6. 6.基本物料5.59%
 7. 7.電訊服務5.36%
 8. 8.防守性消費3.38%
 9. 9.健康護理2.98%
 10. 10.公用1.85%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲45.67%
 2. 2.已開發亞洲22.15%
 3. 3.拉丁美洲11.13%
 4. 4.新興歐洲6.25%
 5. 5.中東3.24%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.71%
 2. 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc7.57%
 3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.91%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.78%
 5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.36%
 6. 6.HDFC Bank Ltd2.31%
 7. 7.China Mengniu Dairy Co Ltd2.29%
 8. 8.Saudi National Bank2.00%
 9. 9.BOC Hong Kong Holdings Ltd1.97%
 10. 10.Saudi Telecom Co1.94%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的