NN (L) 環球高股息基金X股美元

593.03美元3.2(0.54%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月6.59%
3月12.61%
1年1.76%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金3.41%
 2. 2.股票30.42%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他66.17%
前五大投資區域
 1. 1.美國66.17%
 2. 2.歐元區16.58%
 3. 3.英國6.69%
 4. 4.日本3.10%
 5. 5.歐洲不包含歐元區2.73%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務21.87%
 2. 2.健康護理17.44%
 3. 3.工業11.46%
 4. 4.科技10.65%
 5. 5.防守性消費9.41%
 6. 6.能源7.65%
 7. 7.公用5.61%
 8. 8.房地產4.07%
 9. 9.周期性消費4.02%
 10. 10.電訊服務2.73%
前十大持股
 1. 1.Johnson & Johnson2.73%
 2. 2.Bank of New York Mellon Corp2.51%
 3. 3.Cisco Systems Inc2.48%
 4. 4.JPMorgan Chase & Co2.37%
 5. 5.Medtronic PLC2.32%
 6. 6.Verizon Communications Inc2.22%
 7. 7.Exxon Mobil Corp1.97%
 8. 8.Northern Trust Corp1.96%
 9. 9.U.S. Bancorp1.78%
 10. 10.Raytheon Technologies Corp1.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金3.41%
 2. 2.股票30.42%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他66.17%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務21.87%
 2. 2.健康護理17.44%
 3. 3.工業11.46%
 4. 4.科技10.65%
 5. 5.防守性消費9.41%
 6. 6.能源7.65%
 7. 7.公用5.61%
 8. 8.房地產4.07%
 9. 9.周期性消費4.02%
 10. 10.電訊服務2.73%
前五大投資區域
 1. 1.美國66.17%
 2. 2.歐元區16.58%
 3. 3.英國6.69%
 4. 4.日本3.10%
 5. 5.歐洲不包含歐元區2.73%
前十大持股
 1. 1.Johnson & Johnson2.73%
 2. 2.Bank of New York Mellon Corp2.51%
 3. 3.Cisco Systems Inc2.48%
 4. 4.JPMorgan Chase & Co2.37%
 5. 5.Medtronic PLC2.32%
 6. 6.Verizon Communications Inc2.22%
 7. 7.Exxon Mobil Corp1.97%
 8. 8.Northern Trust Corp1.96%
 9. 9.U.S. Bancorp1.78%
 10. 10.Raytheon Technologies Corp1.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的