MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)

37.48美元0.06(0.16%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月9.74%
3月3.06%
1年1.89%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.30%
 2. 2.股票7.51%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他91.19%
前五大投資區域
 1. 1.美國91.19%
 2. 2.歐洲不包含歐元區4.06%
 3. 3.英國1.94%
 4. 4.歐元區0.90%
 5. 5.加拿大0.61%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務25.62%
 2. 2.健康護理19.56%
 3. 3.工業17.91%
 4. 4.防守性消費7.40%
 5. 5.公用7.33%
 6. 6.科技6.71%
 7. 7.基本物料4.03%
 8. 8.能源3.83%
 9. 9.電訊服務3.51%
 10. 10.周期性消費2.37%
前十大持股
 1. 1.Johnson & Johnson3.57%
 2. 2.JPMorgan Chase & Co3.39%
 3. 3.Northrop Grumman Corp3.11%
 4. 4.Pfizer Inc2.69%
 5. 5.Cigna Corp2.55%
 6. 6.Aon PLC Class A2.42%
 7. 7.Comcast Corp Class A2.32%
 8. 8.Texas Instruments Inc2.31%
 9. 9.Marsh & McLennan Companies Inc2.28%
 10. 10.Duke Energy Corp2.28%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.30%
 2. 2.股票7.51%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他91.19%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務25.62%
 2. 2.健康護理19.56%
 3. 3.工業17.91%
 4. 4.防守性消費7.40%
 5. 5.公用7.33%
 6. 6.科技6.71%
 7. 7.基本物料4.03%
 8. 8.能源3.83%
 9. 9.電訊服務3.51%
 10. 10.周期性消費2.37%
前五大投資區域
 1. 1.美國91.19%
 2. 2.歐洲不包含歐元區4.06%
 3. 3.英國1.94%
 4. 4.歐元區0.90%
 5. 5.加拿大0.61%
前十大持股
 1. 1.Johnson & Johnson3.57%
 2. 2.JPMorgan Chase & Co3.39%
 3. 3.Northrop Grumman Corp3.11%
 4. 4.Pfizer Inc2.69%
 5. 5.Cigna Corp2.55%
 6. 6.Aon PLC Class A2.42%
 7. 7.Comcast Corp Class A2.32%
 8. 8.Texas Instruments Inc2.31%
 9. 9.Marsh & McLennan Companies Inc2.28%
 10. 10.Duke Energy Corp2.28%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的