MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)

28.27美元0.45(1.57%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.53%
3月5.9%
1年7.69%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.49%
 2. 2.股票8.40%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他90.11%
前五大投資區域
 1. 1.美國90.11%
 2. 2.歐洲不包含歐元區4.39%
 3. 3.英國1.97%
 4. 4.新興亞洲1.07%
 5. 5.加拿大0.62%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務25.82%
 2. 2.健康護理19.30%
 3. 3.工業17.37%
 4. 4.科技10.68%
 5. 5.防守性消費7.17%
 6. 6.公用6.63%
 7. 7.基本物料3.87%
 8. 8.電訊服務3.82%
 9. 9.能源1.92%
 10. 10.周期性消費1.59%
前十大持股
 1. 1.Jpmorgan Chase & Co4.51%
 2. 2.Johnson & Johnson3.84%
 3. 3.Comcast Corp Class A3.40%
 4. 4.Honeywell International Inc3.31%
 5. 5.Medtronic Plc2.95%
 6. 6.Accenture Plc Class A2.65%
 7. 7.Northrop Grumman Corp2.59%
 8. 8.Texas Instruments Inc2.56%
 9. 9.Aon Plc2.36%
 10. 10.Cigna Corp2.31%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.49%
 2. 2.股票8.40%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他90.11%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務25.82%
 2. 2.健康護理19.30%
 3. 3.工業17.37%
 4. 4.科技10.68%
 5. 5.防守性消費7.17%
 6. 6.公用6.63%
 7. 7.基本物料3.87%
 8. 8.電訊服務3.82%
 9. 9.能源1.92%
 10. 10.周期性消費1.59%
前五大投資區域
 1. 1.美國90.11%
 2. 2.歐洲不包含歐元區4.39%
 3. 3.英國1.97%
 4. 4.新興亞洲1.07%
 5. 5.加拿大0.62%
前十大持股
 1. 1.Jpmorgan Chase & Co4.51%
 2. 2.Johnson & Johnson3.84%
 3. 3.Comcast Corp Class A3.40%
 4. 4.Honeywell International Inc3.31%
 5. 5.Medtronic Plc2.95%
 6. 6.Accenture Plc Class A2.65%
 7. 7.Northrop Grumman Corp2.59%
 8. 8.Texas Instruments Inc2.56%
 9. 9.Aon Plc2.36%
 10. 10.Cigna Corp2.31%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的