MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)

29.23美元0.38(1.32%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月7.18%
3月5.07%
1年9.7%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金0.98%
 2. 2.股票7.76%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他91.26%
前五大投資區域
 1. 1.美國91.27%
 2. 2.歐洲不包含歐元區4.12%
 3. 3.英國1.93%
 4. 4.歐元區1.11%
 5. 5.加拿大0.59%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務26.22%
 2. 2.健康護理17.99%
 3. 3.工業17.21%
 4. 4.科技7.32%
 5. 5.防守性消費6.84%
 6. 6.公用6.58%
 7. 7.能源4.66%
 8. 8.基本物料4.12%
 9. 9.電訊服務3.44%
 10. 10.周期性消費3.11%
前十大持股
 1. 1.JPMorgan Chase & Co3.83%
 2. 2.Johnson & Johnson2.81%
 3. 3.Cigna Corp2.79%
 4. 4.Aon PLC Class A2.46%
 5. 5.Texas Instruments Inc2.43%
 6. 6.Comcast Corp Class A2.36%
 7. 7.Progressive Corp2.36%
 8. 8.Marsh & McLennan Companies Inc2.34%
 9. 9.Chubb Ltd2.24%
 10. 10.Northrop Grumman Corp2.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.98%
 2. 2.股票7.76%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他91.26%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務26.22%
 2. 2.健康護理17.99%
 3. 3.工業17.21%
 4. 4.科技7.32%
 5. 5.防守性消費6.84%
 6. 6.公用6.58%
 7. 7.能源4.66%
 8. 8.基本物料4.12%
 9. 9.電訊服務3.44%
 10. 10.周期性消費3.11%
前五大投資區域
 1. 1.美國91.27%
 2. 2.歐洲不包含歐元區4.12%
 3. 3.英國1.93%
 4. 4.歐元區1.11%
 5. 5.加拿大0.59%
前十大持股
 1. 1.JPMorgan Chase & Co3.83%
 2. 2.Johnson & Johnson2.81%
 3. 3.Cigna Corp2.79%
 4. 4.Aon PLC Class A2.46%
 5. 5.Texas Instruments Inc2.43%
 6. 6.Comcast Corp Class A2.36%
 7. 7.Progressive Corp2.36%
 8. 8.Marsh & McLennan Companies Inc2.34%
 9. 9.Chubb Ltd2.24%
 10. 10.Northrop Grumman Corp2.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的