MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)

31.96美元0.27(0.84%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.04%
1年14.66%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.26%
 2. 2.股票7.69%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他91.05%
前五大投資區域
 1. 1.美國91.04%
 2. 2.歐洲不包含歐元區4.10%
 3. 3.英國2.03%
 4. 4.新興亞洲0.93%
 5. 5.加拿大0.64%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務27.99%
 2. 2.健康護理18.34%
 3. 3.工業18.08%
 4. 4.科技8.92%
 5. 5.防守性消費7.03%
 6. 6.公用5.92%
 7. 7.基本物料4.38%
 8. 8.電訊服務2.71%
 9. 9.能源2.54%
 10. 10.周期性消費2.41%
前十大持股
 1. 1.JPMorgan Chase & Co4.39%
 2. 2.Johnson & Johnson3.24%
 3. 3.Aon PLC Class A2.73%
 4. 4.Comcast Corp Class A2.71%
 5. 5.Accenture PLC Class A2.60%
 6. 6.Texas Instruments Inc2.55%
 7. 7.Honeywell International Inc2.52%
 8. 8.Northrop Grumman Corp2.50%
 9. 9.Marsh & McLennan Companies Inc2.22%
 10. 10.Thermo Fisher Scientific Inc2.21%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.26%
 2. 2.股票7.69%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他91.05%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務27.99%
 2. 2.健康護理18.34%
 3. 3.工業18.08%
 4. 4.科技8.92%
 5. 5.防守性消費7.03%
 6. 6.公用5.92%
 7. 7.基本物料4.38%
 8. 8.電訊服務2.71%
 9. 9.能源2.54%
 10. 10.周期性消費2.41%
前五大投資區域
 1. 1.美國91.04%
 2. 2.歐洲不包含歐元區4.10%
 3. 3.英國2.03%
 4. 4.新興亞洲0.93%
 5. 5.加拿大0.64%
前十大持股
 1. 1.JPMorgan Chase & Co4.39%
 2. 2.Johnson & Johnson3.24%
 3. 3.Aon PLC Class A2.73%
 4. 4.Comcast Corp Class A2.71%
 5. 5.Accenture PLC Class A2.60%
 6. 6.Texas Instruments Inc2.55%
 7. 7.Honeywell International Inc2.52%
 8. 8.Northrop Grumman Corp2.50%
 9. 9.Marsh & McLennan Companies Inc2.22%
 10. 10.Thermo Fisher Scientific Inc2.21%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的