PGIM保德信大中華基金-人民幣

10.32離岸人民幣0.03(0.29%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月6.06%
3月12.66%
1年5.63%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金5.03%
 2. 2.股票94.77%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.20%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲64.34%
 2. 2.已開發亞洲30.43%
 3. 3.美國0.72%
前十大行業比重
 1. 1.科技32.29%
 2. 2.金融服務13.32%
 3. 3.周期性消費11.13%
 4. 4.工業11.08%
 5. 5.防守性消費8.15%
 6. 6.電訊服務6.53%
 7. 7.基本物料4.42%
 8. 8.能源3.45%
 9. 9.健康護理2.54%
 10. 10.公用1.56%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.71%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd4.25%
 3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.63%
 4. 4.Fubon Financial Holdings Co Ltd3.22%
 5. 5.Xiaomi Corp Class B2.09%
 6. 6.Weichai Power Co Ltd Class A2.05%
 7. 7.Wiwynn Corp Ordinary Shares2.00%
 8. 8.Bank Of China Ltd Class A1.98%
 9. 9.Yutong Bus Co Ltd Class A1.91%
 10. 10.Midea Group Co Ltd Class A1.91%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金5.03%
 2. 2.股票94.77%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.20%
前十大行業比重
 1. 1.科技32.29%
 2. 2.金融服務13.32%
 3. 3.周期性消費11.13%
 4. 4.工業11.08%
 5. 5.防守性消費8.15%
 6. 6.電訊服務6.53%
 7. 7.基本物料4.42%
 8. 8.能源3.45%
 9. 9.健康護理2.54%
 10. 10.公用1.56%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲64.34%
 2. 2.已開發亞洲30.43%
 3. 3.美國0.72%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.71%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd4.25%
 3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.63%
 4. 4.Fubon Financial Holdings Co Ltd3.22%
 5. 5.Xiaomi Corp Class B2.09%
 6. 6.Weichai Power Co Ltd Class A2.05%
 7. 7.Wiwynn Corp Ordinary Shares2.00%
 8. 8.Bank Of China Ltd Class A1.98%
 9. 9.Yutong Bus Co Ltd Class A1.91%
 10. 10.Midea Group Co Ltd Class A1.91%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的