PGIM保德信大中華基金-人民幣

9.73離岸人民幣0.11(1.12%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月4.09%
3月4.47%
1年21.15%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金5.80%
 2. 2.股票94.31%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲76.27%
 2. 2.已開發亞洲18.03%
前十大行業比重
 1. 1.科技19.44%
 2. 2.周期性消費16.76%
 3. 3.金融服務15.79%
 4. 4.防守性消費11.52%
 5. 5.健康護理9.74%
 6. 6.工業9.44%
 7. 7.電訊服務6.54%
 8. 8.房地產3.41%
 9. 9.基本物料1.15%
 10. 10.公用0.53%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.68%
 2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.63%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd3.15%
 4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.64%
 5. 5.AIA Group Ltd2.48%
 6. 6.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.46%
 7. 7.Fubon Financial Holdings Co Ltd2.44%
 8. 8.Meituan Class B2.43%
 9. 9.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.22%
 10. 10.BYD Co Ltd Class H2.11%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金5.80%
 2. 2.股票94.31%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技19.44%
 2. 2.周期性消費16.76%
 3. 3.金融服務15.79%
 4. 4.防守性消費11.52%
 5. 5.健康護理9.74%
 6. 6.工業9.44%
 7. 7.電訊服務6.54%
 8. 8.房地產3.41%
 9. 9.基本物料1.15%
 10. 10.公用0.53%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲76.27%
 2. 2.已開發亞洲18.03%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.68%
 2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.63%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd3.15%
 4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.64%
 5. 5.AIA Group Ltd2.48%
 6. 6.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.46%
 7. 7.Fubon Financial Holdings Co Ltd2.44%
 8. 8.Meituan Class B2.43%
 9. 9.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.22%
 10. 10.BYD Co Ltd Class H2.11%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的