PGIM保德信大中華基金-人民幣

9.07離岸人民幣0.03(0.33%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.51%
3月7.35%
1年11.6%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金5.59%
 2. 2.股票94.23%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.18%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲73.76%
 2. 2.已開發亞洲20.47%
前十大行業比重
 1. 1.科技22.55%
 2. 2.周期性消費14.46%
 3. 3.金融服務13.53%
 4. 4.工業11.44%
 5. 5.防守性消費9.18%
 6. 6.電訊服務6.60%
 7. 7.能源6.44%
 8. 8.基本物料5.12%
 9. 9.健康護理2.93%
 10. 10.房地產1.07%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd4.20%
 3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.86%
 4. 4.Fubon Financial Holdings Co Ltd2.83%
 5. 5.BYD Co Ltd Class H2.77%
 6. 6.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.73%
 7. 7.Anhui Yingjia Distillery Co Ltd Class A2.10%
 8. 8.PetroChina Co Ltd Class H1.94%
 9. 9.Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A1.89%
 10. 10.Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A1.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金5.59%
 2. 2.股票94.23%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.18%
前十大行業比重
 1. 1.科技22.55%
 2. 2.周期性消費14.46%
 3. 3.金融服務13.53%
 4. 4.工業11.44%
 5. 5.防守性消費9.18%
 6. 6.電訊服務6.60%
 7. 7.能源6.44%
 8. 8.基本物料5.12%
 9. 9.健康護理2.93%
 10. 10.房地產1.07%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲73.76%
 2. 2.已開發亞洲20.47%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd4.20%
 3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.86%
 4. 4.Fubon Financial Holdings Co Ltd2.83%
 5. 5.BYD Co Ltd Class H2.77%
 6. 6.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.73%
 7. 7.Anhui Yingjia Distillery Co Ltd Class A2.10%
 8. 8.PetroChina Co Ltd Class H1.94%
 9. 9.Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A1.89%
 10. 10.Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A1.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的