PGIM保德信大中華基金-人民幣

11.74離岸人民幣0.21(1.82%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.82%
1年27.17%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金5.13%
 2. 2.股票94.62%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.25%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲78.09%
 2. 2.已開發亞洲16.54%
前十大行業比重
 1. 1.科技20.08%
 2. 2.周期性消費17.35%
 3. 3.金融服務14.94%
 4. 4.工業12.52%
 5. 5.防守性消費10.99%
 6. 6.電訊服務6.63%
 7. 7.健康護理5.18%
 8. 8.基本物料3.09%
 9. 9.能源2.13%
 10. 10.房地產1.20%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.55%
 2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.66%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd3.38%
 4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.37%
 5. 5.BYD Co Ltd Class H2.82%
 6. 6.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.82%
 7. 7.Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd Class A2.55%
 8. 8.Meituan Class B2.22%
 9. 9.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.12%
 10. 10.Fubon Financial Holdings Co Ltd2.10%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金5.13%
 2. 2.股票94.62%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.25%
前十大行業比重
 1. 1.科技20.08%
 2. 2.周期性消費17.35%
 3. 3.金融服務14.94%
 4. 4.工業12.52%
 5. 5.防守性消費10.99%
 6. 6.電訊服務6.63%
 7. 7.健康護理5.18%
 8. 8.基本物料3.09%
 9. 9.能源2.13%
 10. 10.房地產1.20%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲78.09%
 2. 2.已開發亞洲16.54%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.55%
 2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.66%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd3.38%
 4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.37%
 5. 5.BYD Co Ltd Class H2.82%
 6. 6.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.82%
 7. 7.Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd Class A2.55%
 8. 8.Meituan Class B2.22%
 9. 9.BOC Hong Kong Holdings Ltd2.12%
 10. 10.Fubon Financial Holdings Co Ltd2.10%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的