PGIM保德信中國中小基金-美元

14.14美元0.3(2.08%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月11.74%
3月7.22%
1年11.29%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金8.40%
 2. 2.股票89.68%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他1.92%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲89.68%
前十大行業比重
 1. 1.基本物料23.47%
 2. 2.工業22.70%
 3. 3.科技15.99%
 4. 4.健康護理10.59%
 5. 5.能源5.14%
 6. 6.防守性消費4.68%
 7. 7.公用3.91%
 8. 8.周期性消費2.27%
 9. 9.金融服務0.93%
前十大持股
 1. 1.StarPower Semiconductor Ltd Class A3.19%
 2. 2.Xiamen Faratronic Co Ltd3.09%
 3. 3.Apeloa Pharmaceutical Co Ltd2.83%
 4. 4.Ningbo Shanshan Co Ltd2.41%
 5. 5.Nuode Investment Co Ltd2.34%
 6. 6.GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD Class A2.33%
 7. 7.Jiugui Liquor Co Ltd2.32%
 8. 8.Zhejiang Jingsheng Mechanical and Electrical Co Ltd2.24%
 9. 9.Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd2.17%
 10. 10.Xuji Electric Co Ltd2.15%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金8.40%
 2. 2.股票89.68%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他1.92%
前十大行業比重
 1. 1.基本物料23.47%
 2. 2.工業22.70%
 3. 3.科技15.99%
 4. 4.健康護理10.59%
 5. 5.能源5.14%
 6. 6.防守性消費4.68%
 7. 7.公用3.91%
 8. 8.周期性消費2.27%
 9. 9.金融服務0.93%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲89.68%
前十大持股
 1. 1.StarPower Semiconductor Ltd Class A3.19%
 2. 2.Xiamen Faratronic Co Ltd3.09%
 3. 3.Apeloa Pharmaceutical Co Ltd2.83%
 4. 4.Ningbo Shanshan Co Ltd2.41%
 5. 5.Nuode Investment Co Ltd2.34%
 6. 6.GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD Class A2.33%
 7. 7.Jiugui Liquor Co Ltd2.32%
 8. 8.Zhejiang Jingsheng Mechanical and Electrical Co Ltd2.24%
 9. 9.Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd2.17%
 10. 10.Xuji Electric Co Ltd2.15%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的