PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型

7.96美元0.03(0.34%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.81%
1年4.99%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金9.04%
 2. 2.股票39.18%
 3. 3.債券51.56%
 4. 4.其他0.22%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲45.12%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務10.14%
 2. 2.工業9.00%
 3. 3.周期性消費6.18%
 4. 4.防守性消費5.75%
 5. 5.科技4.67%
 6. 6.基本物料4.09%
 7. 7.能源2.40%
 8. 8.公用1.64%
 9. 9.健康護理1.26%
前十大持股
 1. 1.Bank of China Ltd New York Branch 4.625%9.34%
 2. 2.QNB Finance Ltd 3.15%8.06%
 3. 3.China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch 5%7.06%
 4. 4.King Power Capital Ltd 5.625%5.90%
 5. 5.Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.375%5.89%
 6. 6.Agricultural Development Bank of China 3.05%4.90%
 7. 7.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.5%4.87%
 8. 8.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.79%
 9. 9.Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Ltd 3.7%3.48%
 10. 10.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%3.24%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金9.04%
 2. 2.股票39.18%
 3. 3.債券51.56%
 4. 4.其他0.22%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務10.14%
 2. 2.工業9.00%
 3. 3.周期性消費6.18%
 4. 4.防守性消費5.75%
 5. 5.科技4.67%
 6. 6.基本物料4.09%
 7. 7.能源2.40%
 8. 8.公用1.64%
 9. 9.健康護理1.26%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲45.12%
前十大持股
 1. 1.Bank of China Ltd New York Branch 4.625%9.34%
 2. 2.QNB Finance Ltd 3.15%8.06%
 3. 3.China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch 5%7.06%
 4. 4.King Power Capital Ltd 5.625%5.90%
 5. 5.Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.375%5.89%
 6. 6.Agricultural Development Bank of China 3.05%4.90%
 7. 7.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.5%4.87%
 8. 8.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.79%
 9. 9.Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Ltd 3.7%3.48%
 10. 10.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%3.24%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的