PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型

9.36新台幣0.07(0.78%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.77%
3月5.55%
1年5.69%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金5.38%
 2. 2.股票40.80%
 3. 3.債券53.70%
 4. 4.其他0.12%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲40.80%
前十大行業比重
 1. 1.科技9.48%
 2. 2.金融服務7.34%
 3. 3.防守性消費6.16%
 4. 4.周期性消費4.69%
 5. 5.工業4.58%
 6. 6.健康護理3.01%
 7. 7.基本物料2.73%
 8. 8.能源2.05%
 9. 9.電訊服務0.75%
前十大持股
 1. 1.Bank of China Ltd New York Branch 4.625%8.47%
 2. 2.QNB Finance Ltd 3.15%7.35%
 3. 3.China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch 5%6.46%
 4. 4.King Power Capital Ltd 5.625%5.31%
 5. 5.Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.375%5.24%
 6. 6.Agricultural Development Bank of China 3.05%4.49%
 7. 7.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.5%4.46%
 8. 8.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.12%
 9. 9.Tencent Holdings Ltd. 3.28%3.17%
 10. 10.Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Ltd 3.7%3.13%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金5.38%
 2. 2.股票40.80%
 3. 3.債券53.70%
 4. 4.其他0.12%
前十大行業比重
 1. 1.科技9.48%
 2. 2.金融服務7.34%
 3. 3.防守性消費6.16%
 4. 4.周期性消費4.69%
 5. 5.工業4.58%
 6. 6.健康護理3.01%
 7. 7.基本物料2.73%
 8. 8.能源2.05%
 9. 9.電訊服務0.75%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲40.80%
前十大持股
 1. 1.Bank of China Ltd New York Branch 4.625%8.47%
 2. 2.QNB Finance Ltd 3.15%7.35%
 3. 3.China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch 5%6.46%
 4. 4.King Power Capital Ltd 5.625%5.31%
 5. 5.Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.375%5.24%
 6. 6.Agricultural Development Bank of China 3.05%4.49%
 7. 7.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.5%4.46%
 8. 8.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.12%
 9. 9.Tencent Holdings Ltd. 3.28%3.17%
 10. 10.Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Ltd 3.7%3.13%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的