PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)

10.23美元0.01(0.1%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.66%
1年8.48%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金-2.16%
 2. 2.股票0.07%
 3. 3.債券25.03%
 4. 4.其他77.06%
前五大投資區域
 1. 1.美國0.20%
 2. 2.拉丁美洲0.07%
前十大行業比重
 1. 1.工業0.19%
前十大持股
 1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.73%
 2. 2.TRS IBOXHY/3ML INDX 06/21/21 BRC0.95%
 3. 3.TRS IBOXHY/3ML INDX 06/21/21 BRC0.91%
 4. 4.PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc0.83%
 5. 5.United States Treasury Notes 0.875%0.67%
 6. 6.Bellis Acquisition Company Plc 3.25%0.57%
 7. 7.Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%0.54%
 8. 8.TRS IBOXHY/3ML INDX 06/21/21 MYC0.53%
 9. 9.Nidda BondCo GMBH 5%0.52%
 10. 10.CTC BondCo GmbH 5.25%0.48%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金-2.16%
 2. 2.股票0.07%
 3. 3.債券25.03%
 4. 4.其他77.06%
前十大行業比重
 1. 1.工業0.19%
前五大投資區域
 1. 1.美國0.20%
 2. 2.拉丁美洲0.07%
前十大持股
 1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.73%
 2. 2.TRS IBOXHY/3ML INDX 06/21/21 BRC0.95%
 3. 3.TRS IBOXHY/3ML INDX 06/21/21 BRC0.91%
 4. 4.PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc0.83%
 5. 5.United States Treasury Notes 0.875%0.67%
 6. 6.Bellis Acquisition Company Plc 3.25%0.57%
 7. 7.Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%0.54%
 8. 8.TRS IBOXHY/3ML INDX 06/21/21 MYC0.53%
 9. 9.Nidda BondCo GMBH 5%0.52%
 10. 10.CTC BondCo GmbH 5.25%0.48%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的