NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

117.25澳幣0.04(0.03%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.71%
3月14.38%
1年13.39%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金-4.28%
 2. 2.股票0.00%
 3. 3.債券84.81%
 4. 4.其他19.47%
前五大投資區域
 1. 1.美國0.03%
前十大行業比重
 1. 1.科技0.01%
前十大持股
 1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2210.83%
 2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 227.12%
 3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 225.79%
 4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 224.06%
 5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.88%
 6. 6.US Treasury Bond Future Dec 222.63%
 7. 7.NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD2.08%
 8. 8.NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD1.98%
 9. 9.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.49%
 10. 10.JSC National Company KazMunayGas1.20%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金-4.28%
 2. 2.股票0.00%
 3. 3.債券84.81%
 4. 4.其他19.47%
前十大行業比重
 1. 1.科技0.01%
前五大投資區域
 1. 1.美國0.03%
前十大持股
 1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2210.83%
 2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 227.12%
 3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 225.79%
 4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 224.06%
 5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.88%
 6. 6.US Treasury Bond Future Dec 222.63%
 7. 7.NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD2.08%
 8. 8.NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD1.98%
 9. 9.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.49%
 10. 10.JSC National Company KazMunayGas1.20%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的