GAM Star中華股票基金-A USD

15.68美元0.18(1.1%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月13.41%
3月38.46%
1年14.07%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金0.03%
 2. 2.股票99.97%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲95.82%
 2. 2.已開發亞洲4.16%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費32.22%
 2. 2.金融服務16.60%
 3. 3.電訊服務12.32%
 4. 4.基本物料9.44%
 5. 5.科技7.17%
 6. 6.健康護理5.44%
 7. 7.房地產4.79%
 8. 8.防守性消費4.62%
 9. 9.能源4.27%
 10. 10.公用1.61%
前十大持股
 1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.80%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd5.54%
 3. 3.Meituan Class B5.44%
 4. 4.China Jushi Co Ltd Class A5.12%
 5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A5.06%
 6. 6.Offshore Oil Engineering Co Ltd Class A4.27%
 7. 7.Baidu Inc ADR3.97%
 8. 8.JD.com Inc ADR3.54%
 9. 9.China Construction Bank Corp Class A3.24%
 10. 10.Ganfeng Lithium Co Ltd2.75%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.03%
 2. 2.股票99.97%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費32.22%
 2. 2.金融服務16.60%
 3. 3.電訊服務12.32%
 4. 4.基本物料9.44%
 5. 5.科技7.17%
 6. 6.健康護理5.44%
 7. 7.房地產4.79%
 8. 8.防守性消費4.62%
 9. 9.能源4.27%
 10. 10.公用1.61%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲95.82%
 2. 2.已開發亞洲4.16%
前十大持股
 1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.80%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd5.54%
 3. 3.Meituan Class B5.44%
 4. 4.China Jushi Co Ltd Class A5.12%
 5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A5.06%
 6. 6.Offshore Oil Engineering Co Ltd Class A4.27%
 7. 7.Baidu Inc ADR3.97%
 8. 8.JD.com Inc ADR3.54%
 9. 9.China Construction Bank Corp Class A3.24%
 10. 10.Ganfeng Lithium Co Ltd2.75%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的