GAM Star中華股票基金-A USD

19.25美元0.18(0.92%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.6%
3月14.78%
1年30.44%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金0.74%
 2. 2.股票99.26%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲97.50%
 2. 2.已開發亞洲1.76%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費29.22%
 2. 2.金融服務21.37%
 3. 3.電訊服務10.82%
 4. 4.科技9.29%
 5. 5.基本物料6.49%
 6. 6.健康護理5.48%
 7. 7.房地產5.43%
 8. 8.防守性消費4.71%
 9. 9.能源3.13%
 10. 10.工業1.94%
前十大持股
 1. 1.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd7.73%
 2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.57%
 3. 3.China Construction Bank Corp6.34%
 4. 4.Tencent Holdings Ltd5.64%
 5. 5.Baidu Inc ADR3.39%
 6. 6.Meituan3.19%
 7. 7.Offshore Oil Engineering Co Ltd3.13%
 8. 8.China Jushi Co Ltd2.91%
 9. 9.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.75%
 10. 10.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.42%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.74%
 2. 2.股票99.26%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費29.22%
 2. 2.金融服務21.37%
 3. 3.電訊服務10.82%
 4. 4.科技9.29%
 5. 5.基本物料6.49%
 6. 6.健康護理5.48%
 7. 7.房地產5.43%
 8. 8.防守性消費4.71%
 9. 9.能源3.13%
 10. 10.工業1.94%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲97.50%
 2. 2.已開發亞洲1.76%
前十大持股
 1. 1.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd7.73%
 2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.57%
 3. 3.China Construction Bank Corp6.34%
 4. 4.Tencent Holdings Ltd5.64%
 5. 5.Baidu Inc ADR3.39%
 6. 6.Meituan3.19%
 7. 7.Offshore Oil Engineering Co Ltd3.13%
 8. 8.China Jushi Co Ltd2.91%
 9. 9.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.75%
 10. 10.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.42%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的