MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元)

31.64美元0.4(1.25%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.44%
1年11.56%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.07%
 2. 2.股票7.09%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他91.84%
前五大投資區域
 1. 1.美國91.84%
 2. 2.已開發亞洲1.91%
 3. 3.加拿大1.83%
 4. 4.新興亞洲1.74%
 5. 5.歐元區1.60%
前十大行業比重
 1. 1.科技34.38%
 2. 2.電訊服務13.83%
 3. 3.金融服務12.97%
 4. 4.健康護理12.78%
 5. 5.周期性消費11.51%
 6. 6.防守性消費10.10%
 7. 7.房地產3.36%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp9.81%
 2. 2.Alphabet Inc Class A9.67%
 3. 3.Accenture PLC Class A6.96%
 4. 4.Aon PLC Class A5.69%
 5. 5.Fidelity National Information Services Inc5.18%
 6. 6.Danaher Corp4.75%
 7. 7.Nike Inc Class B4.67%
 8. 8.Amphenol Corp Class A4.50%
 9. 9.Church & Dwight Co Inc3.96%
 10. 10.Visa Inc Class A3.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.07%
 2. 2.股票7.09%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他91.84%
前十大行業比重
 1. 1.科技34.38%
 2. 2.電訊服務13.83%
 3. 3.金融服務12.97%
 4. 4.健康護理12.78%
 5. 5.周期性消費11.51%
 6. 6.防守性消費10.10%
 7. 7.房地產3.36%
前五大投資區域
 1. 1.美國91.84%
 2. 2.已開發亞洲1.91%
 3. 3.加拿大1.83%
 4. 4.新興亞洲1.74%
 5. 5.歐元區1.60%
前十大持股
 1. 1.Microsoft Corp9.81%
 2. 2.Alphabet Inc Class A9.67%
 3. 3.Accenture PLC Class A6.96%
 4. 4.Aon PLC Class A5.69%
 5. 5.Fidelity National Information Services Inc5.18%
 6. 6.Danaher Corp4.75%
 7. 7.Nike Inc Class B4.67%
 8. 8.Amphenol Corp Class A4.50%
 9. 9.Church & Dwight Co Inc3.96%
 10. 10.Visa Inc Class A3.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的