KGI Future Mobility Fund

新台幣(0%)
更新
績效 / 
1月7.01%
3月6.42%
1年
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金20.41%
 2. 2.股票58.87%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他20.72%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲25.27%
 2. 2.美國21.34%
 3. 3.已開發亞洲14.16%
 4. 4.日本11.65%
 5. 5.歐元區5.93%
前十大行業比重
 1. 1.科技41.47%
 2. 2.工業14.72%
 3. 3.周期性消費12.72%
 4. 4.基本物料11.30%
前十大持股
 1. 1.Texas Instruments Inc6.03%
 2. 2.Ganfeng Lithium Co Ltd Class A5.52%
 3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.75%
 4. 4.GEM Co Ltd Class A4.59%
 5. 5.Rohm Co Ltd4.22%
 6. 6.STMicroelectronics NV4.04%
 7. 7.Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A3.79%
 8. 8.Yageo Corp3.59%
 9. 9.Samsung SDI Co Ltd3.50%
 10. 10.Zhejiang Hangke Technology Incorporated Co Class A3.14%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金20.41%
 2. 2.股票58.87%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他20.72%
前十大行業比重
 1. 1.科技41.47%
 2. 2.工業14.72%
 3. 3.周期性消費12.72%
 4. 4.基本物料11.30%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲25.27%
 2. 2.美國21.34%
 3. 3.已開發亞洲14.16%
 4. 4.日本11.65%
 5. 5.歐元區5.93%
前十大持股
 1. 1.Texas Instruments Inc6.03%
 2. 2.Ganfeng Lithium Co Ltd Class A5.52%
 3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.75%
 4. 4.GEM Co Ltd Class A4.59%
 5. 5.Rohm Co Ltd4.22%
 6. 6.STMicroelectronics NV4.04%
 7. 7.Yunnan Energy New Material Co Ltd Class A3.79%
 8. 8.Yageo Corp3.59%
 9. 9.Samsung SDI Co Ltd3.50%
 10. 10.Zhejiang Hangke Technology Incorporated Co Class A3.14%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的