PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund

離岸人民幣(0%)
更新
績效 / 
1月
3月
1年
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金5.43%
 2. 2.股票35.25%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他59.32%
前五大投資區域
 1. 1.美國60.81%
 2. 2.日本7.55%
 3. 3.歐元區5.69%
 4. 4.歐洲不包含歐元區5.48%
 5. 5.新興亞洲4.43%
前十大行業比重
 1. 1.科技26.94%
 2. 2.金融服務16.47%
 3. 3.周期性消費10.87%
 4. 4.工業10.14%
 5. 5.健康護理9.88%
 6. 6.電訊服務8.93%
 7. 7.防守性消費5.51%
 8. 8.基本物料3.76%
 9. 9.能源3.20%
 10. 10.房地產0.24%
前十大持股
 1. 1.NVIDIA Corp7.96%
 2. 2.Microsoft Corp6.37%
 3. 3.iShares MSCI ACWI ETF4.99%
 4. 4.Alphabet Inc Class A3.42%
 5. 5.Alphabet Inc Class C3.11%
 6. 6.Visa Inc Class A1.83%
 7. 7.Novo Nordisk A/S Class B1.69%
 8. 8.Applied Materials Inc1.32%
 9. 9.TJX Companies Inc1.20%
 10. 10.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.19%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金5.43%
 2. 2.股票35.25%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他59.32%
前十大行業比重
 1. 1.科技26.94%
 2. 2.金融服務16.47%
 3. 3.周期性消費10.87%
 4. 4.工業10.14%
 5. 5.健康護理9.88%
 6. 6.電訊服務8.93%
 7. 7.防守性消費5.51%
 8. 8.基本物料3.76%
 9. 9.能源3.20%
 10. 10.房地產0.24%
前五大投資區域
 1. 1.美國60.81%
 2. 2.日本7.55%
 3. 3.歐元區5.69%
 4. 4.歐洲不包含歐元區5.48%
 5. 5.新興亞洲4.43%
前十大持股
 1. 1.NVIDIA Corp7.96%
 2. 2.Microsoft Corp6.37%
 3. 3.iShares MSCI ACWI ETF4.99%
 4. 4.Alphabet Inc Class A3.42%
 5. 5.Alphabet Inc Class C3.11%
 6. 6.Visa Inc Class A1.83%
 7. 7.Novo Nordisk A/S Class B1.69%
 8. 8.Applied Materials Inc1.32%
 9. 9.TJX Companies Inc1.20%
 10. 10.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.19%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的