PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund

新台幣(0%)
更新
績效 / 
1月
3月
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.69%
  2. 2.股票38.17%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他55.14%
前五大投資區域
  1. 1.美國57.06%
  2. 2.歐元區11.33%
  3. 3.日本7.59%
  4. 4.新興亞洲5.67%
  5. 5.已開發亞洲4.13%
前十大行業比重
  1. 1.科技21.25%
  2. 2.金融服務16.54%
  3. 3.健康護理13.17%
  4. 4.工業12.09%
  5. 5.周期性消費10.98%
  6. 6.電訊服務8.46%
  7. 7.防守性消費4.70%
  8. 8.能源3.87%
  9. 9.基本物料2.32%
  10. 10.公用1.70%
前十大持股
  1. 1.Microsoft Corp6.44%
  2. 2.Alphabet Inc Class A3.74%
  3. 3.iShares MSCI ACWI ETF2.71%
  4. 4.NVIDIA Corp2.54%
  5. 5.Alphabet Inc Class C2.23%
  6. 6.BorgWarner Inc2.00%
  7. 7.LKQ Corp1.99%
  8. 8.VMware Inc Class A1.97%
  9. 9.The Kroger Co1.94%
  10. 10.LPL Financial Holdings Inc1.94%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.69%
  2. 2.股票38.17%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他55.14%
前十大行業比重
  1. 1.科技21.25%
  2. 2.金融服務16.54%
  3. 3.健康護理13.17%
  4. 4.工業12.09%
  5. 5.周期性消費10.98%
  6. 6.電訊服務8.46%
  7. 7.防守性消費4.70%
  8. 8.能源3.87%
  9. 9.基本物料2.32%
  10. 10.公用1.70%
前五大投資區域
  1. 1.美國57.06%
  2. 2.歐元區11.33%
  3. 3.日本7.59%
  4. 4.新興亞洲5.67%
  5. 5.已開發亞洲4.13%
前十大持股
  1. 1.Microsoft Corp6.44%
  2. 2.Alphabet Inc Class A3.74%
  3. 3.iShares MSCI ACWI ETF2.71%
  4. 4.NVIDIA Corp2.54%
  5. 5.Alphabet Inc Class C2.23%
  6. 6.BorgWarner Inc2.00%
  7. 7.LKQ Corp1.99%
  8. 8.VMware Inc Class A1.97%
  9. 9.The Kroger Co1.94%
  10. 10.LPL Financial Holdings Inc1.94%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的