DWS 投資中國股票 USD TFC停止銷售

115.50美元0.3(0.26%)
2021/12/28更新
績效 / 
1月7.37%
3月5.75%
1年17.11%
晨星評等
-
資產分佈
 1. 1.現金5.05%
 2. 2.股票94.95%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲91.07%
 2. 2.已開發亞洲3.87%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費29.35%
 2. 2.電訊服務13.42%
 3. 3.金融服務12.68%
 4. 4.防守性消費9.32%
 5. 5.工業8.61%
 6. 6.健康護理5.43%
 7. 7.科技4.62%
 8. 8.房地產3.74%
 9. 9.基本物料3.09%
 10. 10.能源2.72%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd9.34%
 2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.28%
 3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.45%
 4. 4.JD.com Inc ADR4.35%
 5. 5.BYD Co Ltd Class H3.43%
 6. 6.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.17%
 7. 7.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.92%
 8. 8.China Mengniu Dairy Co Ltd2.88%
 9. 9.Meituan2.45%
 10. 10.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金5.05%
 2. 2.股票94.95%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費29.35%
 2. 2.電訊服務13.42%
 3. 3.金融服務12.68%
 4. 4.防守性消費9.32%
 5. 5.工業8.61%
 6. 6.健康護理5.43%
 7. 7.科技4.62%
 8. 8.房地產3.74%
 9. 9.基本物料3.09%
 10. 10.能源2.72%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲91.07%
 2. 2.已開發亞洲3.87%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd9.34%
 2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.28%
 3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.45%
 4. 4.JD.com Inc ADR4.35%
 5. 5.BYD Co Ltd Class H3.43%
 6. 6.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.17%
 7. 7.China Merchants Bank Co Ltd Class H2.92%
 8. 8.China Mengniu Dairy Co Ltd2.88%
 9. 9.Meituan2.45%
 10. 10.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的