PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型

210.80美元1.13(0.54%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月10.29%
3月8.73%
1年30.38%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金3.70%
 2. 2.股票49.93%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他46.37%
前五大投資區域
 1. 1.美國46.37%
 2. 2.歐元區28.69%
 3. 3.歐洲不包含歐元區12.33%
 4. 4.拉丁美洲4.33%
 5. 5.已開發亞洲2.45%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費31.42%
 2. 2.科技28.85%
 3. 3.健康護理17.63%
 4. 4.防守性消費9.37%
 5. 5.金融服務3.89%
 6. 6.電訊服務3.04%
 7. 7.基本物料2.09%
前十大持股
 1. 1.Apple Inc7.26%
 2. 2.Tesla Inc6.33%
 3. 3.Microsoft Corp5.88%
 4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.89%
 5. 5.Novo Nordisk A/S Class B4.53%
 6. 6.Eli Lilly and Co4.29%
 7. 7.L'Oreal SA4.16%
 8. 8.Hermes International SA4.01%
 9. 9.ASML Holding NV3.82%
 10. 10.Ferrari NV3.58%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金3.70%
 2. 2.股票49.93%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他46.37%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費31.42%
 2. 2.科技28.85%
 3. 3.健康護理17.63%
 4. 4.防守性消費9.37%
 5. 5.金融服務3.89%
 6. 6.電訊服務3.04%
 7. 7.基本物料2.09%
前五大投資區域
 1. 1.美國46.37%
 2. 2.歐元區28.69%
 3. 3.歐洲不包含歐元區12.33%
 4. 4.拉丁美洲4.33%
 5. 5.已開發亞洲2.45%
前十大持股
 1. 1.Apple Inc7.26%
 2. 2.Tesla Inc6.33%
 3. 3.Microsoft Corp5.88%
 4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.89%
 5. 5.Novo Nordisk A/S Class B4.53%
 6. 6.Eli Lilly and Co4.29%
 7. 7.L'Oreal SA4.16%
 8. 8.Hermes International SA4.01%
 9. 9.ASML Holding NV3.82%
 10. 10.Ferrari NV3.58%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的