PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型

11.39新台幣0.06(0.49%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.26%
3月3.76%
1年0.94%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金9.04%
 2. 2.股票39.18%
 3. 3.債券51.56%
 4. 4.其他0.22%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲39.18%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務8.31%
 2. 2.工業7.36%
 3. 3.防守性消費6.61%
 4. 4.科技5.52%
 5. 5.周期性消費3.32%
 6. 6.基本物料3.21%
 7. 7.能源2.25%
 8. 8.公用1.38%
 9. 9.健康護理1.20%
前十大持股
 1. 1.Bank of China Ltd New York Branch 4.625%9.13%
 2. 2.QNB Finance Ltd7.90%
 3. 3.China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch 5%6.92%
 4. 4.King Power Capital Ltd 5.625%5.75%
 5. 5.Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.375%5.72%
 6. 6.Agricultural Development Bank of China4.80%
 7. 7.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.5%4.77%
 8. 8.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.32%
 9. 9.Tencent Holdings Ltd.3.45%
 10. 10.Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Ltd3.39%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金9.04%
 2. 2.股票39.18%
 3. 3.債券51.56%
 4. 4.其他0.22%
前十大行業比重
 1. 1.金融服務8.31%
 2. 2.工業7.36%
 3. 3.防守性消費6.61%
 4. 4.科技5.52%
 5. 5.周期性消費3.32%
 6. 6.基本物料3.21%
 7. 7.能源2.25%
 8. 8.公用1.38%
 9. 9.健康護理1.20%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲39.18%
前十大持股
 1. 1.Bank of China Ltd New York Branch 4.625%9.13%
 2. 2.QNB Finance Ltd7.90%
 3. 3.China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch 5%6.92%
 4. 4.King Power Capital Ltd 5.625%5.75%
 5. 5.Bluestar Finance Holdings Ltd. 3.375%5.72%
 6. 6.Agricultural Development Bank of China4.80%
 7. 7.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.5%4.77%
 8. 8.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.32%
 9. 9.Tencent Holdings Ltd.3.45%
 10. 10.Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Ltd3.39%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的