MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元)

384.34美元3.14(0.81%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.34%
1年56.29%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金2.27%
 2. 2.股票97.73%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲57.45%
 2. 2.已開發亞洲39.23%
 3. 3.拉丁美洲1.05%
前十大行業比重
 1. 1.科技22.26%
 2. 2.金融服務19.16%
 3. 3.電訊服務15.37%
 4. 4.周期性消費13.41%
 5. 5.防守性消費9.32%
 6. 6.工業5.83%
 7. 7.房地產3.50%
 8. 8.基本物料2.41%
 9. 9.公用1.86%
 10. 10.能源1.83%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.47%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd8.15%
 3. 3.Samsung Electronics Co Ltd7.47%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.89%
 5. 5.AIA Group Ltd5.37%
 6. 6.Yum China Holdings Inc Ordinary Shares2.88%
 7. 7.NAVER Corp2.43%
 8. 8.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd2.19%
 9. 9.ESR Cayman Ltd2.17%
 10. 10.Kotak Mahindra Bank Ltd2.09%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.27%
 2. 2.股票97.73%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技22.26%
 2. 2.金融服務19.16%
 3. 3.電訊服務15.37%
 4. 4.周期性消費13.41%
 5. 5.防守性消費9.32%
 6. 6.工業5.83%
 7. 7.房地產3.50%
 8. 8.基本物料2.41%
 9. 9.公用1.86%
 10. 10.能源1.83%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲57.45%
 2. 2.已開發亞洲39.23%
 3. 3.拉丁美洲1.05%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.47%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd8.15%
 3. 3.Samsung Electronics Co Ltd7.47%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.89%
 5. 5.AIA Group Ltd5.37%
 6. 6.Yum China Holdings Inc Ordinary Shares2.88%
 7. 7.NAVER Corp2.43%
 8. 8.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd2.19%
 9. 9.ESR Cayman Ltd2.17%
 10. 10.Kotak Mahindra Bank Ltd2.09%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的