MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元)

42.93美元0.96(2.19%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.2%
3月10.5%
1年40.22%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.58%
 2. 2.股票98.42%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲59.09%
 2. 2.已開發亞洲39.33%
前十大行業比重
 1. 1.科技21.56%
 2. 2.金融服務20.44%
 3. 3.電訊服務14.15%
 4. 4.周期性消費12.18%
 5. 5.防守性消費10.75%
 6. 6.工業7.04%
 7. 7.房地產4.27%
 8. 8.公用2.41%
 9. 9.能源2.33%
 10. 10.基本物料2.05%
前十大持股
 1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.87%
 2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.52%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd7.46%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr6.34%
 5. 5.Aia Group Ltd5.47%
 6. 6.Yum China Holdings Inc Ordinary Shares2.85%
 7. 7.Esr Cayman Ltd2.54%
 8. 8.Kotak Mahindra Bank Ltd2.45%
 9. 9.Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd2.05%
 10. 10.Naver Corp2.03%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.58%
 2. 2.股票98.42%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技21.56%
 2. 2.金融服務20.44%
 3. 3.電訊服務14.15%
 4. 4.周期性消費12.18%
 5. 5.防守性消費10.75%
 6. 6.工業7.04%
 7. 7.房地產4.27%
 8. 8.公用2.41%
 9. 9.能源2.33%
 10. 10.基本物料2.05%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲59.09%
 2. 2.已開發亞洲39.33%
前十大持股
 1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.87%
 2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.52%
 3. 3.Tencent Holdings Ltd7.46%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr6.34%
 5. 5.Aia Group Ltd5.47%
 6. 6.Yum China Holdings Inc Ordinary Shares2.85%
 7. 7.Esr Cayman Ltd2.54%
 8. 8.Kotak Mahindra Bank Ltd2.45%
 9. 9.Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd2.05%
 10. 10.Naver Corp2.03%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的