MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元)

40.37美元0.15(0.37%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.34%
3月2.45%
1年7.86%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金1.13%
 2. 2.股票98.87%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲58.07%
 2. 2.已開發亞洲38.36%
 3. 3.大洋洲2.44%
前十大行業比重
 1. 1.科技22.58%
 2. 2.金融服務19.81%
 3. 3.周期性消費16.44%
 4. 4.電訊服務14.62%
 5. 5.防守性消費7.12%
 6. 6.工業5.65%
 7. 7.房地產3.94%
 8. 8.能源2.76%
 9. 9.公用2.24%
 10. 10.健康護理2.02%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.85%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd6.83%
 3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.65%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.80%
 5. 5.AIA Group Ltd4.87%
 6. 6.Reliance Industries Ltd2.76%
 7. 7.Yum China Holdings Inc2.62%
 8. 8.ESR Cayman Ltd2.44%
 9. 9.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd2.28%
 10. 10.Meituan2.18%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金1.13%
 2. 2.股票98.87%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.科技22.58%
 2. 2.金融服務19.81%
 3. 3.周期性消費16.44%
 4. 4.電訊服務14.62%
 5. 5.防守性消費7.12%
 6. 6.工業5.65%
 7. 7.房地產3.94%
 8. 8.能源2.76%
 9. 9.公用2.24%
 10. 10.健康護理2.02%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲58.07%
 2. 2.已開發亞洲38.36%
 3. 3.大洋洲2.44%
前十大持股
 1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.85%
 2. 2.Tencent Holdings Ltd6.83%
 3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.65%
 4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.80%
 5. 5.AIA Group Ltd4.87%
 6. 6.Reliance Industries Ltd2.76%
 7. 7.Yum China Holdings Inc2.62%
 8. 8.ESR Cayman Ltd2.44%
 9. 9.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd2.28%
 10. 10.Meituan2.18%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的