NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

98.99美元0.81(0.83%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.25%
3月5.58%
1年20.13%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金0.56%
 2. 2.股票95.64%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他3.80%
前五大投資區域
 1. 1.新興歐洲57.09%
 2. 2.歐元區33.57%
 3. 3.美國3.80%
 4. 4.新興亞洲3.32%
 5. 5.英國1.66%
前十大行業比重
 1. 1.能源27.56%
 2. 2.金融服務23.77%
 3. 3.工業16.53%
 4. 4.公用8.53%
 5. 5.科技6.85%
 6. 6.電訊服務4.72%
 7. 7.基本物料4.27%
 8. 8.防守性消費3.89%
 9. 9.周期性消費2.45%
 10. 10.健康護理0.86%
前十大持股
 1. 1.Gazprom PJSC7.00%
 2. 2.PJSC Lukoil6.01%
 3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.98%
 4. 4.Befesa SA Bearer Shares5.56%
 5. 5.Alpha Services and Holdings SA5.25%
 6. 6.NOVATEK PJSC GDR4.27%
 7. 7.X5 Retail Group NV GDR3.89%
 8. 8.Yandex NV Shs Class-A-3.80%
 9. 9.Omv AG3.78%
 10. 10.Mytilineos SA3.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金0.56%
 2. 2.股票95.64%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他3.80%
前十大行業比重
 1. 1.能源27.56%
 2. 2.金融服務23.77%
 3. 3.工業16.53%
 4. 4.公用8.53%
 5. 5.科技6.85%
 6. 6.電訊服務4.72%
 7. 7.基本物料4.27%
 8. 8.防守性消費3.89%
 9. 9.周期性消費2.45%
 10. 10.健康護理0.86%
前五大投資區域
 1. 1.新興歐洲57.09%
 2. 2.歐元區33.57%
 3. 3.美國3.80%
 4. 4.新興亞洲3.32%
 5. 5.英國1.66%
前十大持股
 1. 1.Gazprom PJSC7.00%
 2. 2.PJSC Lukoil6.01%
 3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.98%
 4. 4.Befesa SA Bearer Shares5.56%
 5. 5.Alpha Services and Holdings SA5.25%
 6. 6.NOVATEK PJSC GDR4.27%
 7. 7.X5 Retail Group NV GDR3.89%
 8. 8.Yandex NV Shs Class-A-3.80%
 9. 9.Omv AG3.78%
 10. 10.Mytilineos SA3.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的