DWS 投資中國股票 USD FC

293.58美元9.24(3.25%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月11.34%
3月11.39%
1年6.62%
晨星評等
資產分佈
 1. 1.現金2.59%
 2. 2.股票97.41%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲92.67%
 2. 2.已開發亞洲4.74%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費34.14%
 2. 2.電訊服務14.44%
 3. 3.金融服務12.28%
 4. 4.健康護理9.00%
 5. 5.防守性消費6.60%
 6. 6.科技6.32%
 7. 7.房地產5.31%
 8. 8.工業4.85%
 9. 9.基本物料1.82%
 10. 10.能源1.80%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd8.68%
 2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.71%
 3. 3.Meituan4.86%
 4. 4.JD.com Inc ADR3.54%
 5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.31%
 6. 6.NetEase Inc ADR2.95%
 7. 7.NIO Inc ADR2.80%
 8. 8.Baidu Inc ADR2.80%
 9. 9.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.43%
 10. 10.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.31%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
 1. 1.現金2.59%
 2. 2.股票97.41%
 3. 3.債券0.00%
 4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
 1. 1.周期性消費34.14%
 2. 2.電訊服務14.44%
 3. 3.金融服務12.28%
 4. 4.健康護理9.00%
 5. 5.防守性消費6.60%
 6. 6.科技6.32%
 7. 7.房地產5.31%
 8. 8.工業4.85%
 9. 9.基本物料1.82%
 10. 10.能源1.80%
前五大投資區域
 1. 1.新興亞洲92.67%
 2. 2.已開發亞洲4.74%
前十大持股
 1. 1.Tencent Holdings Ltd8.68%
 2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.71%
 3. 3.Meituan4.86%
 4. 4.JD.com Inc ADR3.54%
 5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.31%
 6. 6.NetEase Inc ADR2.95%
 7. 7.NIO Inc ADR2.80%
 8. 8.Baidu Inc ADR2.80%
 9. 9.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.43%
 10. 10.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.31%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的